Diensten Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”)

BELANGRIJKE OPMERKINGEN:

Bijzonderheden over gegevensverwerking – u moet ervoor zorgen dat uw klanten weten hoe hun persoonsgegevens worden gebruikt voor onze Diensten (zie clausule 13 voor onze respectieve verplichtingen inzake gegevensbescherming)
Betrokkenen– Uw klanten
– De werknemers van de Klant of andere personeelsleden of contractanten met wie Huboo contact heeft in verband met de Diensten
Categorieën van GegevensNaam, adres, telefoon, gsm, e-mail
Verwerkingshandelingen / Onderwerp– Gegevens die worden verzameld en, indien van toepassing, gedeeld met onderaannemers van Huboo (zijn vervoerders en dienstverleners in verband met kanaalintegratie, retourverwerking en labelprintdiensten) om uw verkoop- en leveringscontract met uw klanten na te komen en verwerkt te worden binnen het Dashboard en de ondersteunende systemen
– Gegevens die worden bewaard om contract- en dienstenbeheer tussen Huboo en u mogelijk te maken
Verwijdering van Persoonsgegevens– Ordergegevens – 12 maanden na de Orderverwerking (behoudens overeengekomen verlenging met betrekking tot bepaalde Ordergegevens)
– Ordergegevens – 12 maanden na beëindiging of het verstrijken van deze Overeenkomst

·         Deze Voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de Diensten (zoals hieronder gedefinieerd) vanaf de datum waarop u ze (of een deel ervan) begint te gebruiken, tenzij en totdat u uitdrukkelijk een specifiek dienstencontract met ons bent overeengekomen en hebt ondertekend, in welk geval de bepalingen en voorwaarden van dat contract van toepassing zijn

·         Clausule 9 beperkt de aansprakelijkheid van Huboo, gelieve deze aandachtig te lezen

·         Huboo heeft een verzekering afgesloten voor zover beschreven in de KOA. Voor alle andere risico’s, inclusief aansprakelijkheid die we uitsluiten onder deze Voorwaarden, u dient de Goederen te verzekeren (zoals hieronder gedefinieerd). Huboo staat niet borg voor hun waarde en Huboo’s tarieven weerspiegelen dit. De beperking van de aansprakelijkheid in clausule 9 minimaliseert het bedrag dat Huboo anders in rekening zou moeten brengen om haar verzekeringskosten te recupereren (of een bedrag in de plaats daarvan om het risico te weerspiegelen)

·         Clausule 5 worden onze rechten uiteengezet om kosten te wijzigen of in rekening te brengen en clausule 6 geeft ons de mogelijkheid om kosten te wijzigen als gevolg van veranderingen in de vereiste serviceactiviteit

·         Huboo kan deze Voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken en zal u op de hoogte brengen dat er een bijwerking heeft plaatsgevonden op (of bij het inloggen op) het Dashboard. Als u onze Diensten blijft gebruiken, betekent dit dat u onze bijgewerkte Voorwaarden aanvaardt.

1.        DEFINITIE EN INTERPRETATIE

1.1.     In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij de context anders vereist:

Accountbeheerder heeft de betekenis zoals beschreven in Clausule 6.1.

Wetten inzake zakelijk gedrag betekent de Britse Bribery Act (Omkopingswet) 2010, Modern Slavery Act  2015, wetten met betrekking tot het niet voorkomen van fraude of het faciliteren van belastingontduiking in een toepasselijke organisatie of het witwassen van geld, of enige gelijksoortige wetten met betrekking tot zakelijk gedrag en bijbehorende richtlijnen gepubliceerd onder deze dergelijke wetten en alle andere toepasselijke wetten, regelgeving, wettelijke instrumenten en voorschriften van het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot de zaken behandeld in dergelijke wetten met betrekking tot (i) de Goederen; (ii) alle gebieden waarin de Diensten geleverd worden; en/of (iii) de Klant ten gevolge van het land waarin deze geregistreerd staat of is opgericht of waarin deze werkzaam is.

Werkdag betekent elke dag (anders dan een zaterdag of zondag) waarop banken in het algemeen geopend zijn voor normale zaken in de plaats waar opslagdiensten worden verleend, behalve in clausule 5.10, in welk geval Eindhoven de plaats is..

Kosten betekent de prijzen en kosten die door Huboo in rekening worden gebracht voor of in verband met de Diensten zoals uiteengezet in de KOA of, bij gebrek aan relevante prijzen en kosten, op onze Website, en waar relevante prijzen of kosten niet zijn opgenomen (bijvoorbeeld wanneer een Huboo-dienst niet op dergelijke plaatsen is gespecificeerd of inbegrepen), zijn deze zoals van tijd tot tijd vermeld of opgenomen in het Dashboard, zoals herzien, gewijzigd en aangevuld in overeenstemming met deze Voorwaarden.

Vertrouwelijke Informatie betekent alle informatie, gegevens, know-how, handelsgeheimen en software in welke vorm dan ook met betrekking tot Huboo of u, hetzij tactisch, technisch, commercieel, wetenschappelijk, statistisch of financieel, waarbij de informatie (a) als vertrouwelijk wordt aangemerkt op het moment van openbaarmaking, of (b) redelijkerwijs geacht moet worden vertrouwelijk te zijn of commerciële waarde te hebben gezien de aard van de informatie of de omstandigheden van openbaarmaking.

Dashboard betekent het met een wachtwoord beveiligde online portaal voor gebruik door klanten in verband met de Diensten.

Algemene verordening Gegevensbescherming betekent zoals van toepassing en bindend voor de relevante Partij of de Diensten: (i) de AVG (wat betekent Algemene Verordening Gegevensbescherming, Verordening (EU) 2016/679, zoals deze deel uitmaakt van de binnenlandse wetgeving in het Verenigd Koninkrijk (en zoals van tijd tot tijd verder gewijzigd of aangepast)); (ii) de Wet inzake Gegevensbescherming 2018 (in verband met het VK); (iii) alle lokale wetten die dergelijke wetten uitvoeren of aanvullen; (iv) alle wetten die een van de voorgaande vervangen, uitbreiden, opnieuw vaststellen, consolideren of wijzigen; (v) alle relevante wetten en voorschriften inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn op (a) de Goederen; (b) alle gebieden waarin de Diensten geleverd worden; en/of (iii) de Klant ten gevolge van het land waarin deze geregistreerd staat of is opgericht of waarin deze werkzaam is..

Leverbaarheden betekent de prognoses, gegevens en andere informatie die van u en derden worden verlangd opdat Huboo de Diensten kan verlenen.

Buitengewone Activiteit betekent een stijging van 20% of meer boven de voorspelde wekelijkse activiteit zoals vervat in de Initiële Prognose of de meest recente Kwartaalprognose, naargelang van het geval.

Gebeurtenis van Overmacht heeft de betekenis zoals beschreven in Clausule 14.3.

Goederen betekent de goederen (met inbegrip van alle bijbehorende documenten en verpakkingsmaterialen) waarop deze Voorwaarden en de Diensten betrekking hebben.

Groepsmaatschappij betekent een dochteronderneming of houdstermaatschappij van de desbetreffende Partij, of een dochteronderneming van die houdstermaatschappij, alle in de zin van Sectie 1159 van de Companies Act 2006.

Huboo (ons, wij, onze) betekent Huboo Technologies Limited, een bedrijf opgericht en geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 09727464, met maatschappelijke zetel te 41 Corn Street, Bristol, Engeland, BS1 1HT.

Ongepaste Inhoud betekent alle diensten, goederen, inhoud of andere materialen die inbreuk maken op de toepasselijke wet- en regelgeving of de rechten van derden, met inbegrip van goederen, diensten of inhoud die obsceen, onfatsoenlijk, pornografisch, opruiend, beledigend, lasterlijk, dreigend, aanzettend tot rassenhaat of terrorisme, bedreigend, godslasterlijk of in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden zijn, of andere informatie of materiaal, waarvan een deel, of de toegang tot of het gebruik ervan strafbaar of anderszins onwettig zou zijn.

Initiële Prognose betekent de prognose die door u aan Huboo wordt verstrekt met betrekking tot de verwachte volumes van Goederen en daarmee verband houdende vereisten voor Diensten zoals uiteengezet in de KOA.

Insolventieprocedure betekent, met betrekking tot een Partij, dat er (behalve met betrekking tot een solvente reorganisatie, reconstructie of fusie) een vereffenaar, voorlopige vereffenaar, bewindvoerder, administratieve curator of bewindvoerder is aangesteld, dat er een regeling of akkoord is getroffen met of ten behoeve van de schuldeisers in het algemeen, dat er een reorganisatie, moratorium of andere vorm van beheer is waarbij haar schuldeisers of een categorie van haar schuldeisers betrokken is, dat er een besluit tot liquidatie van de Partij is genomen, of dat de Partij niet in staat is haar schulden te betalen wanneer deze opeisbaar zijn in de zin van artikel 123 van de Insolvency Act 1986 of dat er in enig rechtsgebied een vergelijkbare procedure is.

Intellectuele Eigendomsrechten betekent alle intellectuele eigendomsrechten waar ook ter wereld, al dan niet geregistreerd (en met inbegrip van elke toepassing), met inbegrip van auteursrechten, knowhow, handelsgeheimen, handelsnamen en domeinnamen, handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, octrooien, kleine octrooien, gebruiksmodellen, ontwerprechten, rechten op topografie van halfgeleiders, en databankrechten.

Inward TUPE Transfer betekent een situatie waarin Huboo voor de toepassing van TUPE (Transfer of Undertakings Protection of Employment, Overdracht van ondernemingen Bescherming van de werkgelegenheid) een verkrijger is (of naar verwachting zal zijn) als gevolg van het verlenen van diensten aan of ten behoeve van u (of de intentie heeft dit te doen)

KOA of Belangrijkste Operationele Aannames betekent de  verstrekte informatie over het bereik van onze diensten, uw bedrijfsvereisten en verwachte activiteitenniveaus met betrekking waartoe Huboo de Diensten zal verlenen.

Onboardingsdocumenten betekent het prijsvoorstel, KOA, benodigde goederen, facturatiegids, proces van overdracht van voorraad en elk ander document of informatie waarin de vereiste informatie of processen in verband met de Diensten worden uiteengezet die aan u worden verstrekt voor de aanvang van de Diensten.

Order betekent een door de Klant ontvangen en aanvaarde order voor levering van Goederen aan een klant van de Klant (Ontvanger), gecommuniceerd aan Huboo en in verband waarmee Huboo de Diensten zal leveren.

Outward TUPE Transfer betekent een situatie waarin Huboo een vervreemder is (of naar verwachting zal zijn) in de zin van TUPE als gevolg van de overdracht van activiteiten die voor u worden uitgevoerd.

Productverlies betekent verlies (inclusief diefstal), vernietiging, beschadiging, niet-beschikbaarheid, vervuiling, bederf, vertraging, niet-levering, verkeerde levering, of niet-geautoriseerde levering van, of niet-nakoming van instructies of verplichtingen met betrekking tot, Goederen.

Verboden Goederen zijn alle artikelen die verboden zijn door enige vervoerder die door Huboo wordt gebruikt (details hierover zijn op verzoek verkrijgbaar), maar omvat de volgende artikelen: dieren en producten van wilde dieren; bootleg opnames; valse valuta en postzegels; creditcards; drugs en drugsparafernalia; vuurwapens, munitie, replica’s en militaria; overheidsidentificatie, vergunningen en uniformen; overheids-, transit- en postgerelateerde items; gevaarlijke of besmette materialen; menselijke delen en overblijfselen; items die illegale activiteiten aanmoedigen; items die inbreuk aanmoedigen of het dupliceren van kopieerbeveiligd materiaal mogelijk maken; lock-picking-apparaten; aanstootgevend materiaal; items die enige officiële toestemming of vergunning vereisen (of illegaal zouden zijn voor Huboo) om te hanteren, bezitten, verhandelen of dragen; items die milieuvervuiling of schade aan de menselijke gezondheid kunnen veroorzaken als ze uit hun verpakking ontsnappen; items die op enig moment, terwijl ze in de zorg of controle van Huboo zijn, afval kunnen vormen; replica’s, nagemaakte en ongeautoriseerde kopieën; gestolen goederen; aandelen, obligaties, effecten en gerelateerde certificaten; tabak; en wapens en messen.

Eigendom betekent de Goederen, en alle andere goederen of artikelen die door Huboo moeten worden ontvangen, opgeslagen of verzonden.

Kwartaalprognose heeft de betekenis zoals beschreven in Clausule 6.2.

Ontvanger betekent de beoogde ontvanger van Goederen die gebruik maakt van de Diensten.

Diensten betekent de door Huboo verleende diensten met betrekking tot de terbeschikkingstelling van het Dashboard en de ontvangst, opslag, picking, verpakking, regeling van het vervoer en levering aan door u aangeduide bestemmingen, alles met betrekking tot de Goederen en met inachtneming van de omvang van de diensten zoals beschreven in de KOA.

Voldoende Kennisgeving van een Surge betekent een kennisgeving die voldoende is voor Huboo en het Magazijn en elk ander onderdeel van de Diensten om een verhoogde transactieactiviteit in verband met een Surge Event op te vangen, waarbij een dergelijke kennisgeving niet minder dan 28 dagen voordat een Surge Event plaatsvindt of verwacht wordt dient plaats te vinden.

Surge Event betekent elke gebeurtenis die Buitengewone Activiteit kan veroorzaken, inclusief: (a) terugkerende gebeurtenissen zoals natuurlijke seizoenen met bijbehorende toename van een specifieke commerciële activiteit, zoals badmode en de zomer; en (b) eenmalige gebeurtenissen zoals de introductie van een nieuw assortiment producten, de opening van nieuwe winkels, een verkoopbevordering, een massamail, een televisiereclame, een virale e-marketing campagne of enige andere promotionele activiteit gericht op het veroorzaken van een toename in uw verkopen en/of leveringen aan het Magazijn en/of andere toename in het gebruik van de Diensten.

Informatie van Derden betekent informatie of materiaal van welke aard dan ook in welke vorm of op welk medium dan ook, niet in eigendom van of gegenereerd door of namens u, gepubliceerd of anderszins gebruikt of beschikbaar gesteld met gebruikmaking van de Dienst.

TUPE TUPE betekent de Transfer of Undertakings (Protection of Employment) Regulations 2006 (en eventuele wijzigende of opvolgende wetgeving) in het VK en omvat ook alle lokale of andere wetgeving waaronder arbeidsovereenkomsten of aansprakelijkheden die voortvloeien uit arbeidsovereenkomsten, overgaan krachtens de wet en die van toepassing zijn op (i) elk gebied waarin Diensten worden geleverd; en/of (ii) de Klant als gevolg van het land waarin het is geregistreerd of gevestigd of actief is.

Magazijn betekent het door Huboo beheerde magazijn van waaruit de Diensten worden geleverd.

Website betekent huboo.com inclusief het Dashboard.

Onder Werkuren wordt verstaan maandag tot vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur (plaatselijke tijd) op Werkdagen.

U (Jouw Klant) betekent de Huboo-klant die onze diensten afneemt zoals vermeld op uw account op het Dashboard.

1.2.     Titels van clausules hebben geen invloed op de interpretatie van deze Voorwaarden.

1.3.     Verwijzingen naar clausules en schema’s zijn (tenzij anders bepaald) verwijzingen naar de clausules en schema’s van deze Voorwaarden.

1.4.     Woorden in het enkelvoud omvatten het meervoud en woorden in het meervoud omvatten het enkelvoud.

1.5.     Een verwijzing naar een specifieke wet is een verwijzing naar de wet zoals die op dit moment van kracht is, rekening houdend met eventuele wijzigingen, uitbreidingen, toepassingen of het opnieuw van kracht worden ervan, en omvat tevens alle op grond van de wet uitgevaardigde lagere wetgeving die op dit moment van kracht is.

1.6.     De woorden die volgen op de termen inclusief, omvatten, in het bijzonder, bijvoorbeeld of soortgelijke uitdrukkingen, dienen als illustratief te worden beschouwd en beperken de betekenis van de woorden die aan deze termen voorafgaan niet

2.        VERLENING VAN DE DIENST

2.1.          Huboo zal de Diensten aan u verlenen onder deze Voorwaarden, met uitsluiting van enige voorwaarden die u tracht op te leggen.

2.2.          Huboo is gerechtigd om de Diensten geheel of gedeeltelijk uit te besteden.

2.3.          Huboo is de exclusieve leverancier aan de Klant van de Diensten. De Klant zal niet, direct of indirect, enige diensten aanschaffen die hetzelfde of vergelijkbaar zijn met de Diensten van enige andere persoon gedurende de Termijn.

2.4.          Niets in deze Overeenkomst zal Huboo beperken in het leveren van enige diensten die hetzelfde zijn als of vergelijkbaar met de Diensten aan andere klanten.

3.        UW VERPLICHTINGEN

3.1.          U zult er niet toe overgaan, noch zult u een ander machtigen of toestaan om:

3.1.1.      de Diensten te gebruiken voor het verzenden of ontvangen van Ongepaste Inhoud of voor onwettige doeleinden,

3.1.2.      de Diensten te gebruiken voor of in verband met goederen of diensten die in strijd zijn met enige wet, regelgeving of praktijkcodes of die Huboo in diskrediet kunnen brengen, of deze diensten anderszins te gebruiken, en

3.1.3.      de Diensten te gebruiken anders dan in overeenstemming met enige bepalingen, instructies of gebruikershandleidingen die van tijd tot tijd door Huboo worden uitgegeven;

3.2.          U zult de website van Huboo en het Dashboard gebruiken in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden die van tijd tot tijd van toepassing zijn, alsof die voorwaarden volledig in deze Voorwaarden zijn opgenomen, en elke inbreuk op die gebruiksvoorwaarden zal een wezenlijke inbreuk op deze Voorwaarden zijn.

3.3.          U zult zich houden aan de vereisten opgelegd aan u in de Onboardingsdocumenten en niets doen het bereik van de diensten in de KOA wijzigt, zonder overleg met, en voorafgaande schriftelijke toestemming van, Huboo,  die kan worden ingehouden onder voorbehoud van instemming met een toepasselijke wijziging van de Kosten.

3.4.          U zult zich houden aan, en zult uw leveranciers en koeriers instrueren zich te houden aan, Huboo’s goederen in procedures en vereisten voor de presentatie van leveringen aan het Magazijn. De hoeveelheid van uw Goederen die door ons wordt bewaard, wordt bepaald bij aanbieding in het Magazijn en daarna volgens onze bijgewerkte gegevens als uw Bestellingen een impact hebben op de voorraadniveaus. U erkent dat er een tijdsverschil kan zijn tussen het bijwerken van onze gegevens (met inbegrip van de gegevens die beschikbaar zijn op het Dashboard) naarmate Bestellingen worden ontvangen en uitgevoerd en u moet verwijzen naar uw eigen Bestelgegevens (en/of Bestelgegevens die voor u beschikbaar zijn op uw verkoopkanaal of verkoopkanalen) om de hoeveelheden Goederen die wij in voorraad hebben te beoordelen. Huboo is niet verantwoordelijk voor informatie die beschikbaar is gesteld of wordt bijgehouden door uw verkoopkana(a)l(en).

3.5.          U zult alle Leverbaarheden, zoals van tijd tot tijd vereist, onverwijld ter beschikking stellen.

3.6.          U garandeert, verklaart en verbindt zich ertoe dat op de datum waarop de Diensten beginnen en op permanente basis,

3.6.1.      u het recht, de bevoegdheid en de autoriteit hebt om u aan deze Voorwaarden en een contract met ons te verbinden en om aan Huboo de rechten (indien van toepassing) te verlenen als bedoeld in deze Voorwaarden;

3.6.2.      geen van de goederen verboden Goederen bevatten en de Goederen en alle informatie die op of in verband met de Goederen wordt verstrekt (aan Ontvangers of Huboo) voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving op elk grondgebied waar de Goederen worden vervoerd, opgeslagen of afgeleverd die van invloed is op de vervaardiging, verkoop, verpakking, etikettering en het vervoer van de Goederen en die op de juiste wijze zijn getest en goedgekeurd als veilig voor alle doeleinden waarvoor de Goederen bedoeld zijn te worden gebruikt en elke schending van deze sub-clausule zal een wezenlijke schending van deze Voorwaarden zijn die niet te herstellen is en zal Huboo het recht geven om onmiddellijk de levering van de Diensten aan u te beëindigen door een kennisgeving onder clausule 7.3;

3.6.3.      u ofwel de eigenaar van de Goederen bent of rechtmatig in bezit bent van de Goederen en alle rechten en bevoegdheid hebt om deze bij Huboo op te slaan en opdracht te geven tot afgifte en/of levering van de Goederen aan een Ontvanger en u accepteert deze Voorwaarden namens uzelf en als vertegenwoordiger voor en namens de eigenaar (als dit niet u zelf bent);

3.6.4.      de Goederen en de verlening van diensten door Huboo in verband daarmee geen inbreuk maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van derden;

3.6.5.      u aan Huboo alle informatie hebt verstrekt met betrekking tot uw eisen voor de Diensten en dat dergelijke informatie voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving in elk rechtsgebied waartoe toegang wordt verkregen, en in alle wezenlijke opzichten waarheidsgetrouw, juist en volledig is;

3.6.6.      de Goederen aan Huboo (en/of iemand anders die ermee te maken krijgt) in overeenstemming met Huboo’s goederen in procedures en eisen en op een veilige en deugdelijke wijze verpakt in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke voorschriften, erkende normen en goede praktijken zullen worden aangeboden; en dat zij en alle bijbehorende pallets, containers of andere transportartikelen in een staat zijn en zullen blijven waarin zij veilig kunnen worden gehanteerd, opgeslagen en/of vervoerd en zodanig dat zij geen letsel, schade, besmetting of aantasting (of de mogelijkheid daartoe) veroorzaken aan personen, gebouwen, eigendommen, het milieu, afvoerkanalen of waterlopen, apparatuur of op enigerlei wijze aan andere zaken. Indien Huboo een bewerking of verwerking uitvoert op de Goederen, zullen deze aan Huboo worden geleverd in een staat waarin die bewerking of verwerking zonder verdere werkzaamheden (anders dan uitpakken) door Huboo kan worden uitgevoerd. Elke schending van deze subclausule zal een wezenlijke schending van deze Voorwaarden vormen die niet te herstellen is en Huboo het recht geven om onmiddellijk de levering van de Diensten aan u te beëindigen met een kennisgeving onder clausule 7.3;

3.6.7.      alvorens Huboo enige verantwoordelijkheid op zich neemt voor of met betrekking tot de Goederen, u Huboo schriftelijk op de hoogte zult brengen van alle relevante zaken, met inbegrip van eventuele speciale voorzorgsmaatregelen die noodzakelijk zijn door de aard, grootte of vorm, gewicht, toestand of mogelijkheid tot bederf van de Goederen en eventuele wettelijke of andere vereisten met betrekking tot de Goederen waaraan Huboo of anderen dienen te voldoen (met inbegrip van het bewaren van Ordergegevens voor een specifieke periode ten behoeve van de traceerbaarheid van partijen waar Huboo is overeengekomen om de Klant te helpen met een dergelijke traceerbaarheid), en u, onmiddellijk na facturering, de redelijke extra kosten van Huboo voor het voldoen aan deze vereisten zult betalen;

3.6.8.      u zal voldoen aan alle redelijke eisen van Huboo met betrekking tot behandeling, verpakking, vervoer, opslag of verzending van Goederen (en aanverwante zaken) die van tijd tot tijd schriftelijk worden meegedeeld;

3.6.9.      Tenzij anders is overeengekomen, zult u verantwoordelijk zijn voor het instrueren van Huboo over de volgorde van het verzamelen van Goederen (inclusief bijvoorbeeld waar uiterste verkoop- of houdbaarheidsdata van toepassing zijn);

3.6.10.   u beschikt over alle noodzakelijke invoercertificaten, -vrijgaven, -licenties of -vergunningen die noodzakelijk zijn voor de binnenkomst van de Goederen in de gebieden waarnaartoe zij zullen worden verzonden, en hun levering aan Huboo en u verantwoordelijk bent voor de betaling van alle douanerechten, inklaringskosten, belastingen, makelaarskosten en andere bedragen en vereiste registratie die in verband met de invoer en levering van de Goederen verschuldigd zijn in alle contacten met HMRC, namens onze Britse klanten (en/of eigenaars van goederen indien anders), wordt Huboo geacht te zijn benoemd en gemachtigd om op te treden als de juiste vertegenwoordiger, om douaneaangiften namens u te doen en om een ​​voldoende ervaren derde partij aan te wijzen om in die hoedanigheid op te treden en dergelijke aangiften te doen;

3.6.11.   u alle informatie zult verstrekken die nodig is voor de internationale douaneafhandeling van de uit te voeren Goederen, met inbegrip van kostprijzen, verkoopprijzen, GS-codes, douaneomschrijvingen, instructies, documenten, licenties, vergunningen en toestemmingen;

3.6.12.   alle verkoopprocessen en informatie weergegeven op elke website of promotionele, marketing- of andere informatie met betrekking tot of op enigerlei wijze verband houdend met de Diensten of de Goederen, opgesteld of gebruikt door of namens u of een andere Groepsmaatschappij of een derde, voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving in elk rechtsgebied waarin deze wordt geraadpleegd, en in alle wezenlijke opzichten waarheidsgetrouw, correct en volledig is en indien de Goederen alcoholproducten zijn, zal de Klant solide leeftijdscontroles uitvoeren in het verkooppunt op eender welke website (of anderszins) in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en alle richtlijnen of praktijkrichtlijnen voor detailhandelaren of aanbevolen beste praktijken (zoals de Retail of Alcohol Standards Group).. Elke schending van deze subclausule zal een wezenlijke schending van deze Overeenkomst vormen die niet te herstellen is en Huboo het recht geven om onmiddellijk de Overeenkomst te beëindigen met een kennisgeving onder clausule 7.2;

3.6.13.   u zal door geen enkele handeling of nalatigheid in overtreding zult brengen van enige wetgeving wat betreft wetten inzake zakelijk gedrag en alle toepasselijke wetgeving wat betreft wetten inzake zakelijk gedrag zult naleven en ervoor zult zorgen dat u over toereikende of andere vereiste procedures beschikt om elke overtreding van deze clausule 3.6.13 te voorkomen en ervoor zult zorgen dat al uw personeel en uw directe en indirecte onderaannemers en anderen die met u zijn geassocieerd ;;hieraan zullen voldoen.

3.6.14. noch u, noch een van uw functionarissen, werknemers, agenten of onderaannemers hebben een overtreding begaan op grond van eender welke wet inzake zakelijk gedrag (een “Overtreding”) of u bent ervan in kennis gesteld dat u onderwerp bent van een onderzoek met betrekking tot een vermeende Overtreding of vervolging op grond van de Wetten inzake zakelijk gedrag of u bent op de hoogte van omstandigheden binnen uw toeleveringsketen die aanleiding zouden kunnen geven tot een onderzoek met betrekking tot een vermeende Overtreding of vervolging op grond van de Wetten inzake zakelijk gedrag;

3.6.14.   u zal Huboo onmiddellijk schriftelijk op de hoogte zult brengen indien u zich ervan bewust wordt of reden hebt om aan te nemen dat u, of een van uw functionarissen, werknemers, agenten of onderaannemers een van de verplichtingen van u onder clausule 3.6 heeft geschonden of potentieel heeft geschonden (een dergelijke kennisgeving dient alle details van de omstandigheden betreffende de schending of potentiële schending van dergelijke verplichtingen te bevatten);

3.6.15.   voor zover de Goederen onder het toepassingsgebied van artikel 4, lid 5, van Verordening (EU) 2019/1020 vallen, heeft de Klant een fabrikant, importeur of gevolmachtigde voor de Goederen in de EU.

3.7.          Iedere schending van clausules 3.6.13, 3.6.14 of 3.6.15 door u zal worden beschouwd als een wezenlijke schending van deze Overeenkomst die niet ongedaan kan worden gemaakt en geeft Huboo het recht om deze Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen door opzegging krachtens clausule 7.3.

3.8.          U zult Huboo, haar medewerkers, functionarissen, agenten en contractanten vrijwaren en gevrijwaard houden met betrekking tot alle aansprakelijkheden, kosten, uitgaven, schade en verliezen (met inbegrip van directe, indirecte of gevolgschade, winstderving, reputatieverlies en alle rente, boetes en juridische kosten (berekend op basis van volledige schadeloosstelling) en alle andere professionele kosten en uitgaven) geleden of opgelopen door Huboo als gevolg van of in verband met:

3.8.1.      elke inbreuk op één van de garanties in clausule 3.6;

3.8.2.      elke vordering van een derde die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met enige informatie of enig ander materiaal dat door u aan Huboo is verstrekt of niet;

3.8.3.      elke vordering van derden of de eisen van een bevoegde autoriteit met betrekking tot de Goederen; en

3.8.4.      elke boete of dwangsom die Huboo geheel of gedeeltelijk verschuldigd is als gevolg van de naleving van uw instructies in verband met de Goederen (of het nalaten door u om relevante instructies of informatie te verstrekken), of uw handelen of nalaten.

3.9.          Indien Huboo een inbreuk op clausule 3.6 vermoedt met betrekking tot de aard of staat van, of informatie verstrekt (of niet verstrekt) met betrekking tot de Goederen, kan zij weigeren de Goederen in ontvangst te nemen, de onmiddellijke verwijdering ervan eisen (in reactie waarop u moet voldoen aan de eisen van Huboo), of zelf voor de verwijdering ervan zorgen zonder voorafgaande kennisgeving, op uw kosten. Een dergelijke weigering, eis of verwijdering is geen schending of beëindiging van deze voorwaarden door Huboo.

4.        HUBOO’S VERPLICHTINGEN

4.1.          Huboo zal:

4.1.1.      de Diensten met redelijke vakkundigheid en zorg leveren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en heeft het recht om de Diensten en Kosten en deze Voorwaarden te wijzigen zoals vereist door Huboo indien er een wijziging is in dergelijke wetgeving mits de Klant ten minste één (1) maand van tevoren schriftelijk in kennis wordt gesteld van (een) dergelijke wijziging(en);

4.1.2.      de Diensten verlenen, behalve voor zover Huboo niet in staat is dit te doen als gevolg van enig handelen of nalaten van u of niet verplicht is dit te doen op grond van clausules 7 of 14.

4.2.          Indien de nakoming door Huboo van een van haar verplichtingen met betrekking tot de Diensten wordt verhinderd of vertraagd door een handeling of omissie van u (inclusief onvoldoende voorraad om aan Bestellingen te voldoen) of een klant of agent, werknemer of opdrachtnemer van u) of het nalaten door u om een relevante verplichting na te komen, of het nalaten om een dergelijk handelen of nalaten te verhelpen binnen zeven (7) dagen na schriftelijke kennisgeving om dit te doen (Wanprestatie van de Klant):

4.2.1.      Huboo zal zonder beperking van haar andere rechten of rechtsmiddelen het recht hebben om de uitvoering van de Diensten op te schorten totdat u de Wanprestatie van de Klant heeft hersteld, en zich op de Wanprestatie van de Klant beroepen om haar te ontslaan van de uitvoering van een van haar verplichtingen voor zover de Wanprestatie van de Klant de uitvoering door Huboo van een van haar verplichtingen verhindert of vertraagt;

4.2.2.      Huboo zal niet aansprakelijk zijn voor door u geleden kosten of geleden verliezen die direct of indirect voortvloeien uit de niet-nakoming of vertraging door Huboo van een van haar verplichtingen als uiteengezet in deze clausule 4.2; en

4.2.3.      U zal Huboo op schriftelijk verzoek alle redelijke kosten of verliezen vergoeden die Huboo lijdt of heeft opgelopen en die direct of indirect voortvloeien uit de Wanprestatie van de Klant met inbegrip van die welke voortvloeien uit vorderingen die door Ontvangers tegen Huboo worden ingesteld bij de uitoefening van hun rechten.

4.3.          Onder voorbehoud van clausule 4.5, indien de diensten van Huboo opslag en/of verwerking (maar geen vervoer) inhouden, vangt de verantwoordelijkheid van Huboo voor de Goederen aan wanneer de Goederen in opslag worden genomen en eindigt deze wanneer de fysieke controle over de Goederen door u, uw agenten of onderaannemers wordt overgenomen.

4.4.          Onder voorbehoud van clausules 4.5 en 4.6 begint Huboo’s verantwoordelijkheid voor de Goederen, wanneer Huboo uw vervoer naar of vanuit het Magazijn verzorgt (zelf of met behulp van onderaannemer(s)), wanneer Huboo (of zijn onderaannemer(s)) de fysieke controle over de Goederen heeft overgenomen en eindigt wanneer de fysieke controle van de Goederen wordt overgenomen door u (of uw agent of onderaannemer), of een Ontvanger of wanneer Huboo of zijn onderaannemer de fysieke controle over de Goederen op de juiste plaats van levering opgeeft. In alle andere gevallen berust de verantwoordelijkheid voor de Goederen bij u. 

4.5.          In het geval van levering van een bulkorder aan een Ontvanger (inclusief wanneer de Ontvanger een zakelijke klant van de Klant is):

4.5.1.      als de vervoerder van Huboo voor de toepassing van clausule 4.4 de fysieke controle over de Goederen zou hebben opgegeven als er geen personeel van de Ontvanger was geweest om te lossen of als er geen veilige en adequate losfaciliteiten waren geweest op de plaats van levering, wordt de verantwoordelijkheid van Huboo voor de Goederen geacht te zijn beëindigd;

4.5.2.      de Klant is verantwoordelijk voor het lossen of voor het regelen van het lossen door het personeel van de Ontvanger;

4.5.3.      de Klant zal Huboo, haar medewerkers, functionarissen, agenten en onderaannemers vrijwaren en gevrijwaard houden met betrekking tot alle aansprakelijkheden, kosten, uitgaven, schade en verliezen (met inbegrip van directe, indirecte of gevolgschade, winstderving, reputatieverlies en alle rente, boetes en juridische kosten (berekend op basis van volledige schadeloosstelling) en alle andere professionele kosten en uitgaven) geleden of opgelopen door Huboo als gevolg van of in verband met het lossen van een bulkorder:

4.6.          Niettegenstaande clausules 4.3, 4.4 en 4.5 eindigt de verantwoordelijkheid van Huboo bij beëindiging van deze Voorwaarden of bij het verstrijken van enige kennisgeving die verwijdering van de Goederen door u vereist (welke van de twee zich het eerst voordoet).

4.7.          Huboo geeft geen garantie of waarborg met betrekking tot enig aspect van de Diensten dat afhankelijk is van diensten van derden, zoals kanalen waarmee Huboo voor u integreert, carriers, internet service of security providers, buiten de garanties die door de relevante leverancier worden geboden. Niettemin zal Huboo redelijke zorg en aandacht besteden aan de selectie van een leverancier en redelijke stappen ondernemen om hun competenties te verifiëren.

5.        KOSTEN EN BETALING

5.1.          Huboo herziet zijn kosten en andere vergoedingen regelmatig en kan de Kosten op elk moment wijzigen, mits Huboo u daarvan ten minste één (1) maand van tevoren met een kennisgeving via e-mail en het Dashboard in kennis stelt. De nieuwe Kosten worden van toepassing bij het begin van de kalendermaand die volgt op het verstrijken van een dergelijke kennisgeving.

5.2.          Huboo kan in de Kosten van tijd tot tijd extra kosten opnemen die Huboo oploopt als gevolg van (i) elke koeriers-, inzamelings- of opslagvereisten en die ontstaan als gevolg van een verzoek of actie van u of als gevolg van uw verzuim om adequate of correcte informatie en instructies te verstrekken, of uw verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst na te komen; (ii) in het geval van levering van alcoholproducten, het gebruik van specifieke vervoerders of vervoerdersdiensten voor leeftijdscontroles inclusief handtekening vereist door Huboo of de Klant op het afleverpunt; (iii) leveringen naar bepaalde gebieden; (iv) Goederen die door Ontvangers aan Huboo worden geretourneerd; of (v) alle kostenfactoren waarop zij geen invloed heeft, met inbegrip van een stijging van het nationale minimumloon en brandstof- en andere toeslagen (en correctiekosten) en tariefverhogingen die worden opgelegd door haar koeriersdienst(en) die voor de Diensten worden gebruikt, en een stijging van de kosten van een vervoerder als gevolg van een wijziging in de toepasselijke wetgeving.

5.3.          Huboo kan de Kosten herzien en wijzigen indien u geen gebruik maakt van de Diensten volgens de volumes vervat in de KOA (of ander toepasselijk Onboardingsdocument) of zoals uiteengezet in clausule 6 of indien u veranderingen aanbrengt in processen (met inbegrip van verpakking) of vereisten ten opzichte van die welke aan Huboo zijn medegedeeld voor de aanvang van de Diensten en/of vervat in de Onboardingsdocumenten. Wij zullen u ook onze offboardingkosten in rekening brengen wanneer onze diensten voor u eindigen.

5.4.          Huboo zal u wekelijks achteraf factureren voor alle Kosten en alle andere betalingen die krachtens deze Overeenkomst verschuldigd zijn. U moet alle facturen volledig betalen in vereffende fondsen binnen zeven (7) dagen na de datum van elke factuur door automatische incasso op de door Huboo aangewezen bankrekening. Indien een automatische incasso mislukt, zullen wij de betalingsopdracht opnieuw aan uw bank voorleggen. Als de betaling nog steeds niet is verricht, of als u uw automatische incasso op enig moment annuleert, voegen wij administratiekosten toe aan uw Kosten (zoals van tijd tot tijd door ons meegedeeld en opgenomen in uw factuur). Als u geen automatische incasso instelt of als wij denken dat uw betalingsmethode is veranderd van automatische incasso, voegen wij een procentuele toeslag toe aan uw factuur totdat u via automatische incasso betaalt (zoals door ons van tijd tot tijd meegedeeld en opgenomen in uw factuur). Alle Kosten zijn exclusief BTW (of gelijkwaardige omzetbelasting) en u moet hetzelfde betalen aan Huboo onder voorbehoud van ontvangst van een geldige BTW-factuur.

5.5.          U zult alle bedragen betalen die u Huboo verschuldigd bent uit hoofde van deze Voorwaarden zonder enige verrekening, tegenvordering, inhouding of inhouding van welke aard dan ook, behoudens voor zover bij wet vereist.

5.6.          Het tijdstip van betaling is van essentieel belang. Wanneer verschuldigde bedragen op de vervaldag niet volledig zijn betaald, kan Huboo, zonder haar andere rechten te beperken, rente op dergelijke bedragen in rekening brengen tegen vier (4) procentpunten per jaar boven de van tijd tot tijd van kracht zijnde basisrentevoet van de Bank of England en de rente zal dagelijks oplopen en van toepassing zijn vanaf de vervaldag voor betaling tot de daadwerkelijke betaling in haar geheel, hetzij voor of na vonnis.

5.7.          Huboo kan van tijd tot tijd kredietlimieten en betalingsvoorwaarden vaststellen en wijzigen en alle verdere Diensten zonder aansprakelijkheid jegens u achterwege laten indien u dergelijke kredietlimieten of betalingsvoorwaarden overschrijdt.

5.8.          Huboo behoudt zich het recht voor om de levering van de Diensten aan u onmiddellijk op te schorten of te beëindigen indien u in gebreke blijft met de betaling van facturen of enig ander verschuldigd bedrag, gedurende meer dan zeven (7) dagen na de vervaldatum. Een dergelijke opschorting of beëindiging beperkt haar andere rechten en rechtsmiddelen niet.

5.9.          Huboo zal een algemeen en bijzonder pandrecht hebben (voor zichzelf en als agent voor elke verkrijger van zijn facturen) op de Goederen in zijn bezit tot zekerheid voor de betaling van alle sommen die Huboo van u vordert. De Kosten zullen blijven doorlopen op alle Goederen die in retentie worden gehouden. Indien een factuur voor de Kosten niet volledig is betaald op de vervaldatum voor betaling, kan Huboo, onverminderd haar andere rechten en rechtsmiddelen, u schriftelijk in kennis stellen van haar voornemen om enkele of alle Goederen in haar bezit te verkopen of anderszins te vervreemden indien het uitstaande bedrag niet binnen veertien (14) dagen volledig is betaald. Indien het verschuldigde bedrag na het verstrijken van een dergelijke termijn niet is betaald, kan Huboo als uw agent en voor uw rekening en risico de in zijn bezit zijnde Goederen of een deel daarvan verkopen of anderszins vervreemden en zal Huboo de opbrengst van de verkoop of vervreemding van dergelijke Goederen aan u overmaken na aftrek van alle aan Huboo verschuldigde bedragen en de door Huboo voor de verkoop of vervreemding van de Goederen opgelopen kosten. Huboo is gerechtigd om Goederen te verkopen tegen een prijs (indien van toepassing) die zij passend acht. Huboo zal niet aansprakelijk zijn voor een beweerde mislukking om een voldoende verkoopprijs voor de Goederen te bereiken. Huboo (en elke persoon die via haar eigendomsrecht op producten verkrijgt) is gerechtigd om in verband met de verkoop van Goederen onder licentie gebruik te maken van auteursrechtelijk beschermd materiaal of handelsmerken, en elke standaardgarantie van de fabrikant met betrekking tot de Goederen door te geven die beschikbaar zou zijn voor een erkende detailhandelaar in de Goederen. Deze clausule blijft ook na beëindiging van deze Voorwaarden van kracht.

5.10.       U zult Huboo onmiddellijk op de hoogte brengen indien zich een vraag of geschil voordoet over een factuur bij de presentatie ervan en Huboo zal zich inspannen om een dergelijke vraag te beantwoorden of een dergelijk geschil binnen drie (3) Werkdagen op te lossen. Vragen of geschillen moeten redelijk zijn en te goeder trouw worden voorgelegd het verstrekken van relevante informatie (met inbegrip van redelijk bewijsmateriaal) waarin de aard en de omvang van het geschil worden toegelicht. Indien een geschil niet tijdig wordt opgelost, zult u het onbetwiste deel van de facturen betalen in overeenstemming met deze Voorwaarden.

5.11.       Alle aanvullende diensten die door Huboo worden verleend en die niet in de KOA zijn inbegrepen, zullen in rekening worden gebracht tegen tarieven die tussen partijen schriftelijk worden overeengekomen voorafgaand aan de verlening van dergelijke diensten (en in afwachting van een overeenkomst zoals aan u gemeld via e-mail en het Dashboard)  of zoals aan u als onderdeel van het onboardingproces meegedeeld. De Aanvang van aanvullende diensten zal de rechten van Huboo in deze clausule niet beïnvloeden.

6.        BEDRIJFSOVERZICHT EN VOLUMES

6.1.          Huboo en u zullen elk een vertegenwoordiger aanstellen (een “Accountbeheerder“) om op te treden als het belangrijkste contactpunt voor de ander met betrekking tot alle dagelijkse en andere aangelegenheden in verband met de Diensten en deze Voorwaarden.

6.2.          De Partijen zorgen ervoor dat de Contractbeheerders elk kwartaal bijeenkomen om het volume van de Diensten-activiteit en uw dienstenbehoeften voor het volgende kwartaal te bespreken. Ten minste zeven (7) dagen voor deze bijeenkomst zult u Huboo een schriftelijke prognose verstrekken van het verwachte volume per week van artikelen waarvoor de Diensten in het volgende kwartaal nodig zijn (“Kwartaalprognose“). Om elke toename of afname van volumes weer te geven buiten de verwachte volumes die door Huboo zijn overeengekomen voor aanvang van de Diensten en elk volgend kwartaal waarop een Kwartaalprognose betrekking heeft, is elke Kwartaalprognose onderhevig aan instemming door Huboo (een dergelijke instemming zal niet op onredelijke wijze worden onthouden). Zonder de andere rechten van Huboo in deze clausule 6 te beperken, zal Huboo, indien een Kwartaalprognose een volume van Diensten-activiteit voorziet dat twintig (20)% of meer verschilt van dat in de Initiële Prognose of meest recente Kwartaalprognose, zoals van toepassing, het recht hebben om de Kosten naar eigen goeddunken te herzien en te wijzigen.

6.3.          U zult van tijd tot tijd naar behoefte aan Huboo Voldoende Kennisgeving van een Surge geven, onmiddellijk nadat u zich bewust wordt van een Surge Event. Niettegenstaande het feit dat een Voldoende Kennisgeving van een Surge gebaseerd is op een kennisgevingstermijn van niet minder dan 28 dagen, zult u de feitelijk gegeven kennisgeving maximaliseren, daarbij redelijk handelend.

6.4.          Indien u nalaat Voldoende Kennisgeving van een Surge te geven of Huboo redelijkerwijs van mening is dat de daadwerkelijk gegeven kennisgeving onvoldoende was, gezien de informatie die redelijkerwijs beschikbaar is voor Huboo, zal Huboo het recht hebben de Kosten te herzien en te wijzigen voor de duur van de Buitengewone Activiteit die de impact van de Buitengewone Activiteit op Huboo weerspiegelt.

6.5.          Indien een Surge Event plaatsvindt en Huboo voldoende Kennisgeving van een Surge heeft ontvangen, maar Huboo niet in staat is geweest, als gevolg van een Gebeurtenis van Overmacht, of anderszins (mits Huboo redelijke inspanningen heeft geleverd) om de Diensten te leveren, zullen de Partijen, in goed vertrouwen, trachten de Kosten overeen te komen die van toepassing zullen zijn gedurende de periode van Buitengewone Activiteit, bij gebreke van overeenstemming waarvan Huboo het recht zal hebben de Kosten te herzien en te wijzigen voor de duur van de Buitengewone Activiteit die de impact van de Buitengewone Activiteit op Huboo weerspiegelt.

6.6.          Indien er in enige week. al dan niet als gevolg van een Surge Event, een periode van Buitengewone Activiteit is, zal Huboo het recht hebben om de Kosten te herzien en te wijzigen voor de duur van de Buitengewone Activiteit die de impact van de Buitengewone Activiteit op Huboo weerspiegelt.

6.7.          Indien de pick-, verpakkings- en verzendactiviteit in het kader van de Diensten in een week onder 80% van het in de Initiële Prognose of meest recente Kwartaalprognose vermelde bedrag valt, heeft Huboo het recht de Vergoedingen te herzien en te wijzigen voor de duur van een dergelijke afwijking.

6.8.          Onverminderd de verplichtingen in deze clausule 6 zult u Huboo zowel mondeling als schriftelijk informeren zodra u zich ervan bewust wordt dat de Initiële Prognose en enige Kwartaalprognose onnauwkeurig is geworden of dat uw behoeften aan de Diensten kunnen afwijken van enige prognose teneinde de Opdrachtnemer in staat te stellen effectief Diensten te verlenen. In dat geval overleggen de Partijen te goeder trouw en trachten zij tot overeenstemming te komen over de wijze waarop aan een dergelijke afwijking tegemoet kan worden gekomen.

7.        BEËINDIGING

7.1.          Tenzij anders bepaald in de KOA, kan elke Partij de levering van de Diensten onder deze Voorwaarden beëindigen door de andere Partij ten minste één (1) maand van tevoren schriftelijk in kennis te stellen van de beëindiging.

7.2.          U kunt (onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel dat u op grond van deze Voorwaarden of anderszins heeft) de levering van de Diensten op grond van deze Voorwaarden met onmiddellijke ingang beëindigen door schriftelijke kennisgeving aan Huboo zonder enige verdere aansprakelijkheid jegens Huboo waarbij de reden voor de beëindiging is:

7.2.1.      een wezenlijke schending door Huboo van deze Voorwaarden en (indien de schending ongedaan kan worden gemaakt) Huboo nalaat de schending ongedaan te maken binnen 14 dagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van u om dit te doen (of 7 dagen in geval van niet-betaling van de Kosten); of

7.2.2.      Huboo het voorwerp wordt van een insolventieprocedure; of

7.2.3.      Huboo de bedrijfsuitoefening stopzet of dreigt stop te zetten; of

7.2.4.      U het recht heeft dit te doen krachtens clausule 13.

7.3.          een wezenlijke schending door u of iemand anders onder uw gezag, met of zonder uw medeweten of goedkeuring, van deze Voorwaarden en (indien de schending ongedaan kan worden gemaakt) u nalaat de schending ongedaan te maken binnen 28 dagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van Huboo om dit te doen; of

7.3.1.      U zult binnen 14 dagen na beëindiging zorg dragen voor de verwijdering en het vervoer van al uw Eigendom uit het Magazijn en alle andere relevante Huboo-locaties.

7.3.2.      u het voorwerp wordt van een insolventieprocedure; of

7.3.3.      u de bedrijfsuitoefening stopzet of dreigt stop te zetten; of

7.3.4.      Huboo het recht heeft dit te doen krachtens clausule 13.

7.4.          Huboo’s keuze om de Diensten op te schorten heeft geen invloed op haar recht om de levering van de Diensten onder deze Voorwaarden te beëindigen.

7.5.          In geval van beëindiging van de levering van de Diensten onder deze Voorwaarden om welke reden dan ook:

7.5.1.      stemt u ermee in onmiddellijk te stoppen met het gebruik van alle materialen die eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan Huboo en deze aan Huboo terug te geven

7.5.2.      zal Huboo ervoor zorgdragen dat Goederen zodanig worden opgeslagen dat zij door u of uw gevolmachtigde kunnen worden geïdentificeerd als aan u toebehorend;

7.5.3.      Op voorwaarde dat u alle achterstallige betalingen op uw rekening betaalt, kunt u (of uw gevolmachtigde ) na een kennisgeving van tenminste 72 uur aan Huboo en door het maken van een geschikte afspraak, uw Goederen ophalen tijdens Werkuren bij ons magazijn; en

7.5.4.      u zult binnen 14 dagen na beëindiging (of een kortere periode zoals wij u per e-mail zullen informeren) zorg dragen voor de verwijdering en het vervoer van al uw Eigendom uit het Magazijn en andere relevante Huboo-locaties. Dergelijke verwijdering en vervoer zijn voor uw rekening. Als uw Eigendom niet verwijderd is binnen deze periode van 14 dagen, kan Huboo deze naar eigen goeddunken vervreemden, verkopen of behouden, en in geval van verkoop heeft Huboo het recht om uw Eigendom te verkopen voor een prijs (indien van toepassing) die zij passend acht. Huboo zal niet aansprakelijk zijn voor een beweerde mislukking om een voldoende verkoopprijs te bereiken. Huboo (en elke persoon die via haar eigendomsrecht op producten verkrijgt) is gerechtigd om in verband met de verkoop van uw Eigendom onder licentie gebruik te maken van auteursrechtelijk beschermd materiaal of handelsmerken, en elke standaardgarantie van de fabrikant met betrekking tot de Goederen door te geven die beschikbaar zou zijn voor een erkende detailhandelaar in dergelijke Eigendom. Deze clausule blijft ook na beëindiging van deze Voorwaarden van kracht.

7.6.          Beëindiging van deze Voorwaarden, om welke reden dan ook, doet geen afbreuk aan de rechten van beide Partijen die op de datum van beëindiging zijn ontstaan.

7.7.          Deze voorwaarden doen geen afbreuk aan de rechten om de levering van de Diensten te beëindigen die wij of u hebben onder de toepasselijke wetgeving, voor zover dergelijke rechten niet in deze Voorwaarden zijn uiteengezet.

8.        VERZEKERING

8.1.          Tenzij aan u meegedeeld in de Onboardingsdocumenten, of zoals anderszins schriftelijk overeengekomen door de Partijen, verzekert Huboo geen Eigendommen en dient u, op uw kosten, ofwel zelf te verzekeren, ofwel regelingen te treffen om voldoende dekking (inclusief alle rechten en heffingen) te bieden voor de Goederen tegen alle verzekerbare risico’s, waarbij elk recht van de verzekeraar om een gesubrogeerde vordering in te stellen is uitgesloten.

8.2.          Huboo beperkt haar aansprakelijkheid zoals uiteengezet in clausule 9 en in het bijzonder wordt Productverlies beperkt zoals bepaald in clausule 9.3.1. U kunt zich (en wordt aanbevolen zich te) verzekeren tegen aansprakelijkheid van Huboo boven een dergelijke limiet. De partijen komen overeen dat de beperkingen in clausule 9 redelijk zijn gezien de respectieve commerciële positie van elke partij en hun vermogen om verzekeringen te verkrijgen met betrekking tot de risico’s die voortvloeien uit of in verband met deze Voorwaarden.

9.        BEPERKING VAN RECHTSMIDDELEN EN AANSPRAKELIJKHEID

9.1.          Niets in deze Voorwaarden kan worden aangewend om de aansprakelijkheid van een van beide Partijen uit te sluiten of te beperken voor (a) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door diens nalatigheid, of (b) fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling; of (c) enige andere aansprakelijkheid die krachtens het toepasselijk recht niet kan worden uitgesloten of beperkt.

9.2.          Onder voorbehoud van clausule 9.1 en behoudens het bepaalde in clausule 3.8 is geen van beide Partijen aansprakelijk, hoe dan ook ontstaan, hetzij contractueel, uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), wegens schending van een wettelijke plicht, of anderszins, voortvloeiend uit of in verband staand met deze Voorwaarden voor (i) bijzondere, indirecte, incidentele of gevolgschade of (ii) winstderving, verlies van contracten, verlies van inkomsten, verlies van kansen, verlies van verwachte besparingen, verlies van goodwill, verspilde kosten of verspilde managementtijd (hoe dan ook ontstaan en of dit nu direct of indirect is of voorzienbaar of geadviseerd door een partij als zijnde in hun beschouwing).

9.3.          Onder voorbehoud van clausule 9.1 is Huboo’s aansprakelijkheid jegens u voortvloeiend uit of in verband met onze commerciële relatie met u (ongeacht of deze aansprakelijkheid voortvloeit uit onrechtmatige daad, contract of op enige andere wijze en al dan niet veroorzaakt door nalatigheid of verkeerde voorstelling van zaken) als volgt beperkt:

9.3.1.      De aansprakelijkheid van Huboo voor Productverlies  is (i) zolang de Goederen in het Magazijn en onder de fysieke controle van Huboo zijn, beperkt tot de vervangingswaarde of factuurwaarde, afhankelijk van dewelke minder is (onder voorbehoud van ontvangst van bewijs), tot £100 per ton gewicht van de Goederen behalve voor zover Huboo een verzekering heeft afgesloten; en (ii) zolang de Goederen in transit naar een Ontvanger en onder de fysieke controle van de vervoerder zijn, beperkt tot de vergoedingen die u voor een dergelijke levering verschuldigd bent, tenzij Huboo uitdrukkelijk heeft ingestemd met een hogere limiet voor haar aansprakelijkheid.

9.3.2.      Huboo’s aansprakelijkheid anders dan met betrekking tot Goederen (bij wijze van voorbeeld beweerdelijk nalatig advies of gegevensonregelmatigheden) is beperkt tot £1000 per incident of reeks van samenhangende incidenten;

9.3.3.      alle garanties en voorwaarden, hetzij expliciet of impliciet door statuten, gewoonterecht of anderszins, zijn uitgesloten voor zover toegestaan door de wet;

9.3.4.      Huboo is niet aansprakelijk voor enig Productverlies of ander verlies van welke aard dan ook voor zover dit is veroorzaakt of daartoe heeft bijgedragen door enig handelen of nalaten van u;

9.3.5.      Huboo is niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten van vervoerders die door u worden gebruikt bij het vervoer van uw eigendommen van of naar een Huboo-locatie. De koeriers die worden gebruikt voor de Diensten zijn onafhankelijk en niet gecontroleerd door Huboo; levertijden zijn alleen bedoeld als doelstellingen en Huboo geeft geen garantie met betrekking tot levertijden, ondanks de vervullingsmogelijkheid(en) die zijn geselecteerd met betrekking tot elke bestelling die door Huboo moet worden vervuld. Ondertekening namens een Ontvanger met betrekking tot een relevante levering is het bewijs dat de Goederen in kennelijk goede staat zijn ontvangen (bewaard zoals genoteerd);

9.4.          De bepalingen van deze Voorwaarden en de rechten en rechtsmiddelen van de partijen uit hoofde van deze Voorwaarden zijn cumulatief en gelden onverminderd en in aanvulling op alle rechten en rechtsmiddelen die een Partij op grond van de wet of het billijkheidsbeginsel kan hebben.

9.5.          Huboo behoudt zich het recht voor om uw informatie of Informatie van Derden te verwijderen indien Huboo redelijkerwijs van mening is dat dergelijke informatie Ongepaste Inhoud bevat. Huboo zal zich redelijkerwijs inspannen om u waar mogelijk vooraf op de hoogte te stellen van een verwijdering.

9.6.          Onverminderd het voorgaande, voor zover Huboo aansprakelijk is om enige betaling te doen aan bevoegde autoriteiten of ontvangers onder de wet- en regelgeving van toepassing in het gebied waar de Diensten worden verleend als direct of indirect gevolg van fraude, wanprestatie of nalatigheid van welke aard dan ook door u (of enige persoon die namens u handelt), dient u Huboo prompt en volledig te compenseren met betrekking tot een dergelijke betaling.

9.7.          Huboo is niet aansprakelijk voor enige vordering tenzij Huboo hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld binnen 10 Werkdagen nadat u op de hoogte bent gesteld van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de vordering en, binnen 15 Werkdagen nadat u op de hoogte bent gesteld van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de vordering, en voldoende gedetailleerde schriftelijke informatie heeft ontvangen om onderzoek mogelijk te maken.

9.8.          Er kan geen gerechtelijke procedure (met inbegrip van een tegenvordering) tegen Huboo worden gestart, tenzij deze wordt aangespannen en betekend binnen 9 maanden na de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de vordering.

10.     INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De Intellectuele Eigendom van elke Partij blijft eigendom van de betrokken Partij en haar licentiegevers en alle gegevens en andere informatie, inclusief voorspellingen, gecreëerd of gegenereerd door Huboo of voortvloeiend uit de Diensten en alle tools en software gecreëerd, gegenereerd of gebruikt door Huboo (en alle Intellectuele Eigendom daarin) in verband met de Diensten behoren toe aan Huboo (of haar licentiegevers). Niets in deze Voorwaarden draagt enig recht, titel of belang in Intellectuele Eigendomsrechten die eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven door een Partij bij deze Voorwaarden of een Groepsmaatschappij van die Partij, over of verleent deze aan de andere Partij.

11.     BELASTINGEN

11.1.       U erkent dat u verantwoordelijk bent voor de controle van de juistheid van elke transactie of berekening die wordt uitgevoerd met gebruikmaking van de Diensten, met inbegrip van de berekening en oplegging van alle toepasselijke belastingen, heffingen en lasten van welke aard dan ook en voor alle documentatie met betrekking tot dergelijke transacties en berekeningen, met inbegrip van en voor zover van toepassing de aanmaak van facturen, BTW- of andere belastinggegevens, en verzendingsdocumenten.

11.2.       U bent als enige verantwoordelijk voor het indienen van de juiste aangiften en de betaling van alle belastingen en heffingen van welke aard dan ook die van toepassing zijn op u en/of de goederen of een derde die voortvloeien uit het gebruik van de Diensten door u en u zult Huboo volledig vrijwaren van aansprakelijkheid voor dergelijke belastingen en heffingen.

11.3.       Huboo verstrekt geen advies aan u, noch stemt Huboo ermee in dit te doen, met betrekking tot belastingen of enige douane- of andere import/exportrechten. De verlening van de Diensten vormt geen verlening van dergelijk advies en al deze berekeningen zijn uitsluitend gebaseerd op door u verstrekte of gecreëerde gegevens.

12.     TRANSACTIES MET DERDEN

12.1.       U blijft als enige verantwoordelijk voor alle transacties van welke aard dan ook die worden aangegaan tussen u (en/of een derde) en de Ontvangers met betrekking tot de Goederen. Huboo zal geen partij zijn bij of op enigerlei wijze verantwoordelijk zijn voor enige transactie tussen u en een Ontvanger of andere derde partij.

13.     GEGEVENSBESCHERMING

13.1.       Beide partijen houden zich aan alle toepasselijke voorschriften van de Algemene verordening Gegevensbescherming.

13.2.       De partijen erkennen dat voor de toepassing van de Algemene verordening Gegevensbescherming, u de Verwerkingsverantwoordelijke bent en Huboo de Gegevensverwerker (waarbij Verwerkingsverantwoordelijke en Gegevensverwerker de betekenissen hebben zoals gedefinieerd in de Algemene verordening Gegevensbescherming).

13.3.       Huboo kan door of namens u verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor doeleinden passend voor of in verband met de uitvoering van Huboo’s verplichtingen. Huboo kan gegevens delen met een onderaannemer of subverwerker in verband met het leveren van de Diensten onder de Voorwaarden die door de Gegevensbeschermingswetgeving vereist zijn, en met een overheidsinstantie waar nodig. Huboo zal, zo snel als redelijkerwijs mogelijk is na een schriftelijk verzoek van u, details van een dergelijke subverwerker aan u verstrekken.

13.4.       De Belangrijke opmerkingen aan het begin van deze Voorwaarden bevatten de gegevensverwerkingsgegevens, waaronder de reikwijdte, de aard en het doel van de verwerking door Huboo.

13.5.       Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van clausule 13.1, garandeert, verklaart en verbindt u zich ertoe dat:

13.5.1.   u over alle nodige passende toestemmingen en kennisgevingen beschikt om een rechtmatige overdracht van de Persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in de Algemene verordening Gegevensbescherming) aan Huboo en zijn subverwerkers voor de duur en de doeleinden van deze Overeenkomst mogelijk te maken.

13.5.2.   de verwerking van alle Persoonsgegevens (indien verwerkt overeenkomstig deze Overeenkomst) in alle opzichten in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming zal zijn, ook wat betreft de verzameling, het gebruik en de opslag ervan;

13.5.3.   eerlijke verwerking en alle andere passende kennisgevingen zijn verstrekt aan Betrokkenen bij de Gegevens (zoals gedefinieerd in de Algemene verordening Gegevensbescherming) en alle noodzakelijke toestemmingen van dergelijke Betrokkenen bij de Gegevens zijn verkregen en te allen tijde gehandhaafd, voor zover vereist door de Algemene verordening Gegevensbescherming in verband met alle verwerkingsactiviteiten die door Huboo en haar subverwerkers kunnen worden ondernomen in overeenstemming met deze Voorwaarden;

13.5.4.   alle door u aan Huboo gegeven instructies met betrekking tot Persoonsgegevens te allen tijde in overeenstemming zijn met de Algemene verordening Gegevensbescherming;

13.5.5.   Huboo, zijn werknemers, functionarissen, agenten en contractanten te vrijwaren en gevrijwaard te houden met betrekking tot alle aansprakelijkheden, kosten, uitgaven, schade en verliezen (met inbegrip van directe, indirecte of gevolgschade, winstderving, reputatieverlies en alle rente, boetes en juridische kosten (berekend op basis van volledige schadeloosstelling) en alle andere professionele kosten en uitgaven) geleden of opgelopen door Huboo als gevolg van of in verband met eventuele:

13.5.5.1.   niet-naleving door u van de Algemene verordening Gegevensbescherming;

13.5.5.2.   verwerking uitgevoerd door Huboo (of eventuele subverwerker) krachtens een instructie van of namens u die inbreuk maakt op enige Algemene verordening Gegevensbescherming; of

13.5.5.3.   schending door u van een van uw verplichtingen inzake gegevensbescherming uit hoofde van deze Voorwaarden.

13.6.       Onverminderd de algemeenheid van clausule 13.1, zal Huboo met betrekking tot Persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met de uitvoering door Huboo van haar verplichtingen op grond van deze Voorwaarden:

13.6.1.   deze Persoonsgegevens uitsluitend verwerken volgens uw schriftelijke instructies;

13.6.2.   zorgen ervoor dat we beschikken over passende technische en organisatorische maatregelen ter bescherming tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking van Persoonsgegevens en tegen onopzettelijk verlies of vernietiging van, of schade aan, Persoonsgegevens, die in verhouding staan tot de schade die zou kunnen voortvloeien uit de ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking of uit het onopzettelijke verlies, de vernietiging of de beschadiging en tot de aard van de te beschermen gegevens, rekening houdend met de stand van de technologische ontwikkeling en de kosten van de tenuitvoerlegging van eventuele maatregelen;

13.6.3.   ervoor zorgen dat al het personeel dat toegang heeft tot Persoonsgegevens en/of deze verwerkt, verplicht is tot geheimhouding van de Persoonsgegevens;

13.6.4.   geen Persoonsgegevens overdragen buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij uw voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen (die geacht wordt te zijn gegeven voor zover een Order bedoeld is voor levering buiten het Verenigd Koninkrijk of de Europese Economische Ruimte en de diensten van vervoerders buiten deze locaties vereist zijn) en aan de volgende voorwaarden is voldaan:

13.6.4.1.            u of Huboo hebt gezorgd voor passende veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de overdracht;

13.6.4.2.            de betrokkene beschikt over afdwingbare rechten en doeltreffende rechtsmiddelen;

13.6.4.3.            Huboo voldoet aan haar verplichtingen op grond van de Algemene verordening Gegevensbescherming door een passend beschermingsniveau te bieden voor alle Persoonsgegevens die worden doorgegeven; en

13.6.4.4.            Huboo houdt zich aan de redelijke instructies die haar vooraf door u zijn medegedeeld met betrekking tot de verwerking van de Persoonsgegevens;

13.6.5.   u bijstaan, op uw kosten, bij het reageren op verzoeken van een Betrokkene en in verband met diens verplichtingen krachtens de Algemene verordening Gegevensbescherming met betrekking tot beveiliging, kennisgevingen van inbreuken, effectbeoordelingen en overleg met toezichthoudende autoriteiten of regelgevende instanties;

13.6.6.   u zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen wanneer u kennis krijgt van een inbreuk in verband met Persoonsgegevens met betrekking tot de Diensten;

13.6.7.   op uw schriftelijk verzoek Persoonsgegevens wissen, anonimiseren ze of kopieën ervan aan u geven bij beëindiging van de levering van Diensten onder deze Voorwaarden tenzij zij op grond van toepasselijke wetgeving of haar auditvereisten verplicht is de Persoonsgegevens te bewaren; en

13.6.8.        registers en informatie bijhouden om aan te tonen dat er wordt voldaan aan deze clausule voor de doeleinden van audit en inspectie van de gegevensverwerking van Huboo onder de Diensten.

14.     OVERMACHT

14.1.       Als een Partij niet in staat is om een verplichting onder deze Voorwaarden na te komen vanwege een kwestie buiten de redelijke controle van die Partij, inclusief blikseminslag, overstroming, ijs, vorst, extreme weersomstandigheden, aardbeving, brand, explosie, uitval van nutsvoorzieningen, onderbreking van transportnetwerken (inclusief brandstoftekort, wegafsluitingen, verkeersopstoppingen, transportblokkades, vertraging van luchtvaartmaatschappijen), mechanisch defect, oorlog, daden van terrorisme, burgerlijke wanorde, pandemie, epidemie, industriële geschillen (met uitzondering van stakingen, lock-outs of andere industriële acties van de eigen werknemers van  de getroffen Partij), geschikt personeelstekort, of handelingen van de lokale of centrale overheid of andere bevoegde autoriteiten, of gebeurtenissen buiten de redelijke controle van een vervoerder gebruikt door Huboo, zal die Partij geen aansprakelijkheid jegens de ander hebben voor die niet-nakoming.

14.2.       In het geval van een netwerkstoring of weigering of vertraging door een derde partij om een telecommunicatiedienst aan Huboo te leveren en waar er geen alternatieve dienst beschikbaar is tegen redelijke kosten, zal Huboo geen aansprakelijkheid jegens u hebben voor het niet leveren van de Diensten.

14.3.       als een van de gebeurtenissen zoals beschreven in clausule 14.1 of 14.2 (“Gebeurtenis van Overmacht”) Huboo verhindert de Diensten te leveren, en dit duurt langer dan 28 dagen, kunt u alternatieve dienstverleners inschakelen om de getroffen Diensten te leveren voor de duur van de Gebeurtenis van Overmacht en bent u niet aansprakelijk voor Kosten voor de getroffen Diensten gedurende deze periode. Indien een Gebeurtenis van Overmacht langer dan 3 maanden duurt, kan elke Partij de andere Partij in kennis stellen van de beëindiging van deze Voorwaarden. U bent verantwoordelijk voor alle Kosten, met uitzondering van kosten voor aangetaste Diensten, opgelopen tot de datum van beëindiging die onmiddellijk verschuldigd worden op de datum van beëindiging.

15.     VERTROUWELIJKHEID

15.1.       Elke Partij beschermt de Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij tegen ongeoorloofde bekendmaking door dezelfde mate van zorgvuldigheid te betrachten als zij betracht om haar eigen vertrouwelijke informatie van vergelijkbare aard te bewaren en te beschermen, zijnde ten minste een redelijke mate van zorgvuldigheid.

15.2.       Vertrouwelijke Informatie mag door de ontvangende Partij worden bekendgemaakt  aan haar werknemers, gelieerde bedrijven en professionele adviseurs, of de werknemers van Huboo’s Groepsmaatschappij of uw Groepsmaatschappij of hun leveranciers die de informatie moeten kennen. Vertrouwelijke informatie mag niet worden bekendgemaakt aan een andere partij zonder de schriftelijke toestemming van de andere partij.

15.3.       De verplichtingen uit deze clausule zijn niet van toepassing op Vertrouwelijke Informatie die de ontvangende Partij met schriftelijk bewijs kan aantonen:

15.3.1.   is openbaar bekend of geworden, anders dan door schending van deze clausule; of

15.3.2.   was in het bezit was van de ontvangende partij voordat zij door de andere partij werd bekendgemaakt; of

15.3.3.   was door de ontvangende partij ontvangen van een onafhankelijke derde die het volledige recht van bekendmaking heeft; of

15.3.4.   werd onafhankelijk ontwikkeld door de ontvangende Partij zonder enige schending van deze Voorwaarden, zoals blijkt uit schriftelijke verslagen; of

15.3.5.   moest bekend worden gemaakt door een overheidsinstantie of een bevoegde rechtbank, op voorwaarde dat de partij die onderworpen is aan deze eis tot bekendmaking de andere partij onverwijld schriftelijk in kennis stelt van de eis.

15.4.       De vertrouwelijkheidsverplichtingen in deze clausule worden niet beïnvloed door het vervallen of beëindigen van deze Voorwaarden, maar blijven van kracht gedurende twee (2) jaar na beëindiging van deze Voorwaarden.

16.     OPMERKINGEN

16.1.       Een kennisgeving op grond van deze Voorwaarden (a) wordt schriftelijk gedaan in de Engelse taal, (b) wordt verzonden ter attentie van onze of uw gebruikelijke contactpersoon en (c) wordt verzonden per e-mail of, bij afwezigheid van een geldig e-mailadres, per vooruitbetaalde eersteklas post, aangetekende post of commerciële koerier, of (als de kennisgeving moet worden betekend of gepost buiten het land van waaruit deze wordt verzonden) per aangetekende luchtpost gericht aan het hoofdkantoor van Huboo.

16.2.       Een kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen (a) indien persoonlijk afgeleverd of per aangetekende post of commerciële koerier of via e-mail, op de datum en het tijdstip van aflevering of (b) in het geval van vooraf betaalde eersteklas post 48 uur vanaf de datum van verzending, of (c) in het geval van aangetekende luchtpost, vijf dagen vanaf de datum van verzending, of (d) in het geval van e-mail op het moment van verzending.

16.3.       Als de veronderstelde ontvangst volgens deze clausule niet binnen kantooruren valt (d.w.z. van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur op een dag die geen officiële feestdag is op de plaats van ontvangst), is de veronderstelde ontvangst de datum en het tijdstip waarop de volgende werkdag begint in de plaats van ontvangst.

16.4.       Om de betekening te bewijzen, is het voldoende om te bewijzen dat de envelop met de kennisgeving correct was geadresseerd en gepost.

17.     WERKNEMERS

17.1.       Gedurende de looptijd van deze Voorwaarden en voor een periode van 12 maanden daarna, mogen Huboo noch u personeel van de ander benaderen, direct of indirect in dienst nemen of anderszins in dienst nemen, zonder uitdrukkelijke toestemming van de ander voorafgaand aan een dergelijke indienstneming, behalve wanneer een dergelijke indienstneming voortvloeit uit een aanvraag in reactie op een openbare vacature.

17.2.       Wanneer er sprake is van een Inward TUPE Transfer, zult u Huboo vrijwaren van alle aansprakelijkheid en kosten die Huboo kan hebben in verband met:

17.2.1.   de tewerkstelling of de beëindiging van de tewerkstelling, vóór het “Ingangstijdstip” (d.w.z. het moment waarop de tewerkstelling van een persoon (of aansprakelijkheden met betrekking tot die persoon) worden overgedragen aan Huboo onder TUPE), van een “Werknemer” (d.w.z. een persoon in dienst of voorheen in dienst van de “Overdrager” (d.w.z. een overdrager zoals gedefinieerd door TUPE) en die wordt, of wiens rechten worden, beïnvloed door de Inward TUPE Transfer);

17.2.2.   het niet naleven door de Overdrager van zijn wettelijke verplichtingen met betrekking tot een van de Werknemers;

17.2.3.   de transfer naar Huboo, krachtens TUPE of anderszins, van de tewerkstelling van een persoon of de toepasselijkheid van andere arbeidsvoorwaarden dan diegene die eerder schriftelijk aan Huboo zijn meegedeeld en door Huboo zijn aanvaard;

17.2.4.   elke handeling of nalatigheid van de Overdrager, op of voor het Ingangstijdstip, waarvoor Huboo aansprakelijk wordt krachtens TUPE of anderszins;

17.2.5.   de tewerkstelling of beëindiging van de tewerkstelling van een Werknemer, hetzij vóór, op of na het Ingangstijdstip; of

17.2.6.   het verzuim van de Overdrager om te informeren en te raadplegen krachtens TUPE of de Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992.

17.3.       Wanneer er sprake is van een Outward TUPE Transfer, zult u Huboo vrijwaren van alle aansprakelijkheid en kosten die Huboo kan hebben in verband met:

17.3.1.    de niet-naleving door de getransfereerde (d.w.z. een getransfereerde zoals gedefinieerd door TUPE) van zijn/haar wettelijke verplichtingen, met inbegrip van de verplichtingen krachtens regelgeving 13 van TUPE;

17.3.2.   de tewerkstelling of beëindiging van de tewerkstelling van een werknemer, of enige handeling of nalatigheid van u of een vervangende dienstverlener op enig moment op of na de Outbound TUPE Transfer;

17.3.3.   elke vordering van een werknemer als gevolg van een voorgestelde wijziging in de arbeidsomstandigheden door u of een vervangende dienstverlener waarvan wordt beweerd dat dit in hun materiële nadeel is.

17.4.   Wanneer de Diensten (of een deel daarvan) worden overgedragen naar u of een vervangende dienstverlener en TUPE niet van toepassing is en/of een Huboo werknemer niet overgaat en Huboo of een onderaannemer het dienstverband van een dergelijke werknemer beëindigt op grond van ontslag binnen 3 maanden na de datum van een dergelijke transfer, zult u Huboo vrijwaren van alle aansprakelijkheid en kosten die Huboo kan hebben in verband met een dergelijke beëindiging op voorwaarde dat u niet aansprakelijk bent voor zover de aansprakelijkheid en kosten voortvloeien uit een handeling of nalatigheid van Huboo.

18.     ALGEMEEN

18.1.       Huboo heeft het recht om de namen, logo’s en andere visuele weergaven gebruikt in verband met de Goederen te gebruiken in/op communicatie en andere materialen en geschreven teksten met betrekking tot de levering door Huboo van de Diensten.

18.2.       Alle andere mediaberichten, publieke aankondigingen en publieke bekendmakingen door een van de partijen met betrekking tot deze Voorwaarden of het onderwerp daarvan, met inbegrip van promotie- of marketingmateriaal, anders dan zoals vermeld in clausule 18.1, worden voorafgaand aan de release gecoördineerd en goedgekeurd door de partijen.

18.3.       Huboo (en haar vervoerders) mogen elke container of verpakking openen om deze te inspecteren of de Goederen die deze naar bewering bevatten.

18.4.   De Partijen zullen redelijke inspanningen leveren om een onderhandelde oplossing te bereiken voor elk geschil dat tussen de Partijen ontstaat uit of in verband met deze Overeenkomst door middel van de volgende procedures (en niets in deze clausule 18.4 zal Huboo ervan weerhouden om een vordering of andere actie in te stellen met betrekking tot facturen die niet zijn betaald in overeenstemming met deze Voorwaarden):

18.4.1.   Deze procedure voor geschillenbeslechting kan te allen tijde worden opgestart door een Partij die de andere Partij schriftelijk in kennis stelt van het feit dat er een geschil is ontstaan en die redelijke informatie bevat over de aard van het geschil;

18.4.2.   Als het geschil niet binnen zeven dagen na hun eerste bijeenkomst is opgelost, komen de contractmanagers bijeen om het geschil te bespreken en te proberen het op te lossen en als het geschil niet binnen zeven dagen na hun eerste bijeenkomst is opgelost, wordt de zaak doorverwezen naar de Chief Commercial Officer (of personen met een gelijkwaardige anciënniteit) van elke partij, die binnen zeven dagen bijeenkomen om het geschil te bespreken en te proberen het op te lossen.

18.5.       Geen van de Partijen zal haar rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ander, met dien verstande dat Huboo het recht heeft om (i) deze Voorwaarden over te dragen aan een Groepsmaatschappij en (ii) enig deel van het voordeel of de last van deze Voorwaarden (geheel of gedeeltelijk) over te dragen aan een financier, effectentoezichthouder of effectenhouder.

18.6.       Deze Voorwaarden en de Onboardingsdocumenten vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen de partijen en vervangen elke eerdere overeenkomst tussen hen met betrekking tot het onderwerp van uw overeenkomst met Huboo en geen verklaringen, uitspraken of aansporingen, mondeling of schriftelijk, die hierin niet zijn opgenomen, binden een van de partijen.

18.7.       Geen enkele persoon of onderneming (anders dan Huboo’s Groepsmaatschappijen) die geen Partij is bij deze Voorwaarden heeft enig recht onder de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 om enige bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen.

18.8.       Elke wijziging van deze Overeenkomst moet schriftelijk gebeuren en ondertekend worden door een bevoegde ondertekenaar van elke partij bij deze Overeenkomst. Deze schriftelijke vormvereiste geldt ook voor afwijkingen van deze clausule 18.8.

18.9.       Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn rechten die voortvloeien uit deze Voorwaarden cumulatief en sluiten ze rechten uit hoofde van de wet niet uit.

18.10.    Een afstandsverklaring door een van de partijen van een schending of verzuim van een van de bepalingen van deze Voorwaarden door de andere partij zal niet worden opgevat als een afstandsverklaring van een opeenvolgende schending van dezelfde of andere bepalingen, noch zal een vertraging of verzuim van een van de partijen om een recht uit te oefenen of gebruik te maken van een bevoegdheid of voorrecht dat u hebt of kunt hebben op grond hiervan, gelden als een afstandsverklaring van een schending of verzuim door de andere partij.

18.11.    Indien een bepaling (of deel van een bepaling) van deze Voorwaarden door een rechtbank of bestuursorgaan met competente jurisdictie ongeldig, onuitvoerbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van kracht.

18.12.    Indien een ongeldige, niet-afdwingbare of onwettige bepaling geldig, afdwingbaar of wettig zou zijn indien een deel ervan zou worden geschrapt, zal de bepaling van toepassing zijn met de wijziging die nodig is om de commerciële intentie van de partijen uit te voeren.

18.13.    Behoudens voornoemde bepalingen mag niets in deze Voorwaarden worden geïnterpreteerd als het creëren van een partnerschap of joint venture van welke aard ook tussen de partijen of als het aanstellen van een van de partijen als agent van de andere voor eender welk doel.  Geen enkele Partij heeft de bevoegdheid om de andere Partij te binden of om in naam van de andere Partij op een bepaalde wijze of voor een bepaald doel contracten af te sluiten of een aansprakelijkheid jegens de andere Partij te creëren.

18.14.    Deze voorwaarden zijn bindend voor en blijven van kracht ten gunste van de rechtsopvolgers van de partijen.

18.15.    Deze Voorwaarden en eventuele geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of een verband hebben met het onderwerp, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van Engeland en de partijen onderwerpen zich aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.