Privacyverklaring

WELKOM BIJ ONZE PRIVACYVEKLARING. WIJ ZIJN TOEGEWIJD AAN HET RESPECTEREN EN BESCHERMEN VAN UW PRIVACY. IN DEZE VERKLARING WORDT UITEENGEZET WAT WIJ DOEN MET UW PERSOONSGEGEVENS, OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG, VOOR WELKE TERMIJNEN EN WAT UW RECHTEN ZIJN.

Wij, We, Ons, OnzeHuboo Technologies B.V., besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, kantoorhoudende aan De Run 5303, 5503 LW Veldhoven, Nederland, geregistreerd in het bedrijvenregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82468575.
Sitewww.huboo.com/nl en https://go.huboo.com/l/919503/2021-08-13/7w89
U, Uween bezoeker van onze Site, een sollicitant, een Accounthouder of anderszins een (medewerker van een) klant, partner, prospect of onderaannemer van ons.
 1. DEFINITIES

In deze verklaring hebben de volgende woorden de volgende betekenis:

Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVGde Europese privacywetgeving, namelijk de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.
Persoonsgegevensalle informatie die op u betrekking heeft, die u aan ons verstrekt en die wij nodig hebben om onze Dienst te kunnen verlenen, zoals uw naam en contactgegevens.
Derdeniedere derde partij die toegang heeft tot onze Website of die wij inschakelen bij onze Dienst, maar die niet voor ons werkzaam is.
Account(houder)u en het account dat u creëert bij ons als u zich registreert als gebruiker van de Site.
Dienstbetekent de abonnementsdienst die wij aanbieden door middel van de Site.
Hubbetekent de specifieke locatie die wij aanbieden voor de ontvangst van leveringen.
 • TOEPASSELIJKHEID VERKLARING EN CONTACTGEGEVENS

Wanneer u onze Site bezoekt, bij ons solliciteert, een account bij ons creëert of wanneer u anderszins een medewerker bent van onze klant, partner, prospect of onderaannemer, dan stellen wij het doel van en de middelen voor de verwerking van uw Persoonsgegevens vast. In deze situatie zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Dat wil zeggen dat wij uw aanspreekpunt zijn.

Onze contactgegevens zijn:

Huboo Technologies B.V.

De Run 5303, 5503 LW Veldhoven, Nederland

+31 852 080909

[email protected]

In sommige situaties verwerkt Huboo Persoonsgegevens alleen ten behoeve en in opdracht van de klant. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een consument bij onze klant een product koopt en de klant onze Dienst gebruikt. In dat geval verwerken wij de Persoonsgegevens van de consument enkel onder de instructies van onze klant en om ervoor te zorgen dat het product de consument bereikt. In die gevallen zijn wij een verwerker in de zin van de AVG en sluiten wij een verwerkersovereenkomst met onze klant. Wij verwijzen u door naar de website van de betreffende klant voor meer informatie over de categorieën persoonsgegevens, de bewaartermijnen en de uitoefening van de rechten.

Deze verklaring is ook niet van toepassing op websites van Derden die door middel van links met onze Site zijn verbonden, zoals YouTube. Wij kunnen niet garanderen dat deze Derden op een betrouwbare en veilige manier met uw Persoonsgegevens omgaan. U dient altijd de privacyverklaring van een andere websites te lezen voordat u deze gebruikt.

 • DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

Hieronder leggen wij per verwerkingsactiviteit uit voor welke doeleinden wij uw Persoonsgegevens gebruiken, welke Persoonsgegevens wij verzamelen, wat de rechtsgrondslag is en hoe lang uw Persoonsgegevens door ons kunnen worden bewaard.

 • SITE BEZOEKERS

Als u onze Site(s) bezoekt of een offerte aanvraagt, kunnen wij (en door ons ingeschakelde Derden) uw gegevens verwerken. Dit kunnen ook Persoonsgegevens zijn. Wanneer u bijvoorbeeld vragen of opmerkingen heeft over onze producten of diensten, dan kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via onze Site(s). Om uw verzoek te kunnen behandelen, hebben wij Persoonsgegevens van u nodig. U wordt daarom verzocht de volgende Persoonsgegevens te verstrekken:

 • voor- en achternaam;
 • (zakelijk) e-mailadres;
 • (zakelijk) telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • functie gerelateerde informatie, zoals bedrijfsnaam, functietitel en afdeling;
 • overige Persoonsgegevens die u in uw verzoek aan ons verstrekt.

Daarnaast maken wij gebruik van cookies waarmee wij Persoonsgegevens over uw bezoekgedrag en activiteiten op onze Sites kunnen verwerken. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij u naar onze cookieverklaring. Onze Sites kunnen ook anonieme gegevens verzamelen om onze Sites en online Diensten te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw internetbrowser, -versie en besturingssysteem) zijn over het algemeen geen Persoonsgegevens in de zin van de AVG.

De grondslag voor het verzamelen van uw Persoonsgegevens is uw toestemming of ons gerechtvaardigd belang. Uw Persoonsgegevens zijn namelijk van belang om uw contactverzoeken of offerteaanvragen te verwerken, om onze Diensten verder te ontwikkelen en te verbeteren en om de werking van onze Sites en softwaresystemen te onderhouden, te verbeteren en te beveiligen, zolang uw belangen niet prevaleren. Wanneer uw belangen prevaleren, zullen wij u altijd om uw toestemming vragen.

Als u ons een bericht stuurt of op een andere manier contact met ons opneemt, bewaren wij uw contactgegevens zo lang als nodig is om aan uw verzoek te voldoen. Daarna zullen wij uw Persoonsgegevens onmiddellijk verwijderen. Indien wij uw Persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, dan kunt u deze toestemming altijd en gemakkelijk weer intrekken. U kunt uw verzoek indienen via de contactgegevens zoals vermeld onder 2 (contactgegevens).

 • SOLLICITANTEN

Wanneer u bij ons solliciteert, vragen wij u om enkele Persoonsgegevens te verstrekken. Wij kunnen deze Persoonsgegevens nodig hebben om uw sollicitatie te beoordelen en om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw sollicitatie. U wordt daarom verzocht de volgende Persoonsgegevens aan ons te verstrekken:

 • voor- en achternaam;
 • geboortedatum;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • adresgegevens;
 • motivatiebrief en CV;
 • datum vanaf wanneer u beschikbaar bent;
 • andere Persoonsgegevens die u ons verstrekt in verband met uw sollicitatie.

De grondslag voor de verzamelen van uw Persoonsgegevens is ons gerechtvaardigd belang. Uw Persoonsgegevens zijn namelijk nodig om uw sollicitatie te kunnen verwerken, tenzij uw belang niet prevaleert. Wanneer uw belang prevaleert, zullen wij u altijd om uw toestemming vragen.

Wanneer u heeft gesolliciteerd naar een functie bij ons, zullen uw Persoonsgegevens worden verwijderd nadat u ons dat heeft gevraagd, of 4 weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, tenzij u ons toestemming heeft gegevens uw Persoonsgegevens gedurende 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure te bewaren. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens zoals vermeld onder 2 (contactgegevens).

 • ACCOUNTHOUDERS

Als u gebruik wilt maken van onze Dienst via de Site en de Hubs, dan moet u een Account aanmaken dat bepaalde Persoonsgegevens zal bevatten. Wij gebruiken uw gegevens enkel voor het uitvoeren van onze Dienst en niet voor diensten die geen verband houden met de door ons aan u geleverde fulfilment service. Voor het creëren van het Account wordt u verzocht de volgende Persoonsgegevens te verstrekken:

 • voor- en achternaam;
 • (zakelijk) e-mailadres;
 • inloggegevens;
 • andere Persoonsgegevens die u ons verstrekt, bijvoorbeeld bij het gebruik van de forums, beoordelings- of communicatiefaciliteiten die wij op de Site kunnen plaatsen.

Voor meer informatie over het abonnement en het gebruik van de Hubs verwijzen wij u door naar onze algemene voorwaarden. Uw Persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en de fulfilment service die wij met u zijn aangegaan. Dit is dan ook onze rechtsgeldige grondslag.

Uw Persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van uw Account, tenzij wij eerder een verzoek tot verwijdering van uw Persoonsgegevens ontvangen of indien wij gehouden zijn aan een wettelijke verplichting om uw Persoonsgegevens langer te bewaren.

 •  KLANTEN, PARTNERS, PROSPECTS EN ONDERAANNEMERS

Wanneer u een (medewerker of contactpersoon van onze) klant, partner, prospect of onderaannemer bent, kunnen wij (en door ons ingeschakelde Derden) uw Persoonsgegevens verwerken. Uw Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld nodig om u te kunnen bellen of te mailen over onze Dienst of de facturering. In deze gevallen kunnen wij de volgende Persoonsgegevens van u verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • (zakelijk) e-mailadres;
 • (zakelijk) telefoonnummer;
 • (zakelijke) adresgegevens;
 • (zakelijke) financiële informatie, zoals een bankrekening- of creditcardnummer;
 • functie gerelateerde informatie, zoals bedrijfsnaam, functietitel en afdeling;
 • andere Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in verband met onze Dienst.

De grondslag voor de verwerking van uw Persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst of het aangaan van een overeenkomst. De verwerking van uw Persoonsgegevens is namelijk noodzakelijk om de overeenkomst uit te kunnen voeren. Daarnaast kan de verwerking van uw Persoonsgegevens ook noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals het bijhouden van een administratie voor fiscale doeleinden.

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens niet voor (direct) marketing, tenzij u een bestaande klant bent of wanneer wij uw toestemming hebben gekregen voor het verzenden van direct marketing.

Uw Persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor uw Persoonsgegevens zijn verzameld. In het algemeen worden uw Persoonsgegevens zeven jaar bewaard om te voldoen aan onze wettelijke verplichting. Uw Persoonsgegevens kunnen echter langer worden bewaard indien dit noodzakelijk is in het kader van bijvoorbeeld (de voorbereiding van) juridische procedures of geschillen.

Als u vragen hebt over onze verwerkingsactiviteiten, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens aan beschreven onder 2 (contactgegevens).

 • DERDEN

Tenzij de wet anders voorschrijft, zullen wij uw Persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of anderszins verstrekken aan Derden (met uitzondering van leden van onze groep en onze gelieerde ondernemingen). Wij zullen uw Persoonsgegevens uitsluitend vertrekken aan Derden als dit een wettelijke verplichting is, dan wel een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst uit te voeren.

Er zijn bijvoorbeeld situaties waarin wij gebruik kunnen maken van Derden om ons te helpen met de uitvoering van bepaalde functies op de Site(s), zoals webhosting, afhandeling van betalingen, leveringen en marketing. Wij geven deze Derden uitsluitend toegang tot het deel van uw Persoonsgegevens dat zij nodig hebben om hun werk kunnen doen. Derden die gegevens van ons ontvangen, gebruiken die alleen voor zover zij die nodig hebben om te doen wat wij hen gevraagd hebben te doen. Elk gebruik voor andere doeleinden is strikt verboden.

Alle in deze privacyverklaring genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw Persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de dienstverlening van de door ons ingeschakelde Derden. Derden zijn allen gebonden aan geheimhouding en gegevensbescherming op grond van een tussen hen en ons gesloten (verwerkers)overeenkomst, een eed of een wettelijke verplichting.

Wij bewaren jouw gegevens op servers die zich bevinden binnen de Europese Unie. In beginsel geven wij nooit Persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte, behalve naar leden van onze groep en onze gelieerde ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk. In dat geval zullen wij alle passende maatregelen nemen om de bescherming van uw gegevens zo goed mogelijk te waarborgen, volgens de bepalingen die de Europese Commissie hierover heeft opgesteld en in lijn met de AVG.

Bovendien kan het zo zijn dat onze organisatie een verandering ondergaat en dit kan inhouden dat wij een deel of het geheel van ons bedrijf verkopen. De Persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt zullen, indien van toepassing, worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar, maar altijd onder de voorwaarden van deze privacyverklaring. Ook mogen deze Persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor dezelfde doeleinden waarvoor u uw gegevens aan ons hebt verstrekt. Mocht de overdracht een dusdanig effect op u hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

Als u een vraag heeft over ons gebruik van Derden, laat het ons dan weten via de contactgegevens onder 2 (contactgegevens).

 • BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Wij nemen de bescherming van uw Persoonsgegevens zeer serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Om uw Persoonsgegevens veilig op te slaan en te beveiligen gebruiken wij beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor onze elektronische systemen, een beveiligde internetverbinding, back-ups en dergelijke. Als u de indruk heeft dat uw Persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons via de contactgegevens onder 2 (contactgegevens).

 • UW RECHTEN

Op grond van Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de Persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

 • RECHT OP INZAGE

U kunt de Persoonsgegevens die wij van u verwerken inzien.

 • RECHT OP RECTIFICATIE

U heeft het recht uw Persoonsgegevens te laten wijzigen.

 • RECHT OP GEGEVENSWISSING

U heeft het recht om uw Persoonsgegevens te laten verwijderen als de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

 • RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

Ook kunt u onder bepaalde omstandigheden onze verwerking van uw Persoonsgegevens beperken.

 • RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID

Onder bepaalde omstandigheden kunt u ons verzoeken uw Persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij.

 • RECHT OP BEZWAAR

Verder kunt u onder bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens. Zo kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor direct marketing.

 • OVERIGE RECHTEN

U heeft bovendien het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking weer in te trekken en tot slot heeft u het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact met ons op.

U kunt uw verzoeken tot het uitoefenen van deze rechten indienen bij ons via de contactgegevens als beschreven onder 2 (contactgegevens). Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, op uw verzoek(en) reageren. Wij zullen beoordelen of we op grond van de wet aan uw verzoek tegemoet kunnen komen. Het indienen en afhandelen van uw verzoek is gratis, tenzij uw verzoek duidelijk ongegrond is of excessief.

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw Persoonsgegevens, u kunt altijd voorgaande verzoeken bij ons indienen en wij komen graag samen met u tot een oplossing. Indien u echter vermoedt dat wij uw Persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken, heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens of een andere bevoegde toezichthoudende autoriteit in de Europese Unie.

 • WIJZIGINGEN IN DE PRIVACYVERKLARING

Wij behouden het recht onze privacyverklaring te wijzigen. Check daarom regelmatig deze pagina voor onze meest recente versie. Als de nieuwe privacyverklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde Persoonsgegevens van u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Datum versie: 13 oktober 2021.