Algemene voorwaarden (Website)

Hallo en welkom bij Huboo. Deze pagina bevat de voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van deze Site en uw Dashboard. Het is belangrijk dat u leest en begrijpt wat we hebben geschreven, omdat hierin staat wat we van elkaar verwachten.

Hallo en welkom bij Huboo. Deze pagina bevat de voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van deze Site en uw Dashboard. Het is belangrijk dat u leest en begrijpt wat we hebben geschreven, omdat hierin staat wat we van elkaar verwachten.

1                     Over onze voorwaarden

1.1               Deze gebruiksvoorwaarden (Voorwaarden) leggen uit hoe u deze website kunt gebruiken (inclusief uw persoonlijke Huboo dashboard (Dashboard)) en alle inhoud daarvan (Site). Deze voorwaarden zijn van toepassing tussen Huboo Technologies Limited (wij, ons of onze) en u, de persoon die toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Site (u of uw).

1.2               U dient deze Voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u de Site gebruikt. Door de Sitete gebruiken of op een andere manier aan te geven dat u ermee instemt, gaatuermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met een van deze Voorwaarden, u het gebruik van de Site onmiddellijkte staken.

1.3               Als u diensten van ons afneemt, zijn onze aparte Algemene en Servicevoorwaarden van toepassing, die u accepteert bij het aanmaken van uw Dashboard account(Servicevoorwaarden), tenzij en totdat u uitdrukkelijk een specifiek dienstencontract met ons bent overeengekomen en hebt ondertekend. In dat geval zijn de voorwaarden van dat contract van toepassing in plaats van onze Algemene Voorwaarden.

2                     Over ons

2.1               Wij zijn Huboo Technologies Limited (handelend onder de naam huboo), een bedrijf dat geregistreerd is in Engeland en Wales onder bedrijfsregistratienummer 09727464. Onze statutaire zetel is gevestigd op 41 Corn Street, Bristol, BS1 1HT, Verenigd Koninkrijk. Ons btw-nummer is 292481090.

2.2               Als u vragen hebt over de Site, neem dan contact op met ons door

2.2.1         De live chatfunctie op de Site gebruiken,

2.2.2         ons op +44 330 8080 909 te bellen (onze telefoonlijnen zijn open van maandag tot vrijdag: 9.00 tot 17.00 uur (Britse tijd), behalve op feestdagen).

3                     De Site gebruiken

3.1               De Site is alleen bestemd voor uw gebruik.

3.2               U gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor:

3.2.1         Ervoor te zorgen dat u (en alle personen die bevoegd zijn om de Site te gebruiken) over voldoende en compatibele hardware, software, telecommunicatieapparatuur en internetdiensten beschikt om de Site te gebruiken; en

3.2.2         alle kosten en uitgaven die u mogelijk maakt in verband met uw gebruik van de Site.

3.3               U mag niet:

3.3.1         het Dashboard gebruiken voor of in verband met goederen of diensten die in strijd zijn met enige wet, regelgeving of praktijkcodes of die Huboo in diskrediet kunnen brengen, en

3.3.2         het Dashboard gebruiken anders dan in overeenstemming met enige bepalingen, instructies of gebruikershandleidingen die van tijd tot tijd door Huboo worden uitgegeven;

3.3.3         robots, spiders, scrapers of soortgelijke dingen gebruiken op de Site;

3.3.4         proberen systeembeveiligingsmaatregelen op de Site of andere maatregelen te ondermijnen of te omzeilen die zijn ontworpen om de toegang tot onderdelen ervan te stoppen of te beperken;

3.3.5         proberen toegang te krijgen tot de objectcode of broncode van de Site of een deel daarvan of enige software die wordt gebruikt door of beschikbaar wordt gesteld aan de Klant als onderdeel van de Diensten;

3.3.6         iets doen waardoor de Site of de ondersteunende systemen van Huboo zouden kunnen crashen;

3.3.7         de Site of een deel ervan misbruiken voor gebruik op een andere plaats of toepassing; of

3.3.8         proberen programma’s die Huboo gebruikt voor de Site te wijzigen, te vertalen, aan te passen, te bewerken, te decompileren, te deassembleren of te onderwerpen aan reverse-engineering.

3.4               Onmiddellijk na kennisgeving van Huboo, moet u de corrigerende maatregelen nemen die Huboo kan eisen als u of iemand namens u een van de bovenstaande dingen doet.

3.5               Wij beloven niet dat de Site geschikt of beschikbaar is voor gebruik op locaties buiten het Verenigd Koninkrijk. Indien u ervoor kiest om de Site te bezoeken vanuit locaties buiten het Verenigd Koninkrijk, erkent u dat u dit op eigen initiatief doet en dat u verantwoordelijk bent  voor de naleving van lokale wetten waar deze van toepassing zijn.

3.6               We proberen de Site zo toegankelijk mogelijk te maken. Als u problemen ondervindt bij het gebruik van de Site, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in paragraaf 2 hierboven.

3.7               Als voorwaarde voor het gebruik van de Site stemt u ermee in om niet:

3.7.1         onze Site te misbruiken of aan te vallen door het opzettelijk introduceren van virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is (zoals door middel van een denial-of-service-aanval), of

3.7.2         onbevoegde toegang proberen te krijgen tot onze Site, de server waarop onze Site is opgeslagen of een server, computer of database die met onze Siteis verbonden.

3.8               Wij kunnen uw toegang tot de Site voorkomen of opschorten als u niet voldoet aan deze Voorwaarden of onze Servicevoorwaarden of enige toepasselijke wet.

3.9               Wanneer u gebruikmaakt van forums, beoordelings- of communicatiefuncties op de Site, gaat u ermee akkoord, u aan de volgende regels te houden:

3.9.1         U mag geen obscene of vulgaire taal gebruiken;

3.9.2         Niets van wat u indient mag onwettig of anderszins verwerpelijk zijn en u mag de Site niet gebruiken om materiaal te publiceren dat beledigend, bedreigend, intimiderend, lasterlijk, racistisch, leeftijdsgebonden of seksistisch is of bedoeld is om geweld te promoten;

3.9.3         Uw berichten moeten in het Engels zijn;

3.9.4         U mag geen links plaatsen naar andere sites die deze regels kunnen schenden;

3.9.5         U mag geen enkel forum gebruiken om reclame te maken;

3.9.6         U mag u niet voordoen als iemand anders;

3.9.7         U garandeert dat u de auteur bent van een bericht en dat u de eigenaar bent van of het recht hebt op het gebruik van alle intellectuele eigendomsrechten die hieraan verbonden zijn en u gaat ermee akkoord dat we uw bericht om welke reden ook, geheel of gedeeltelijk en op welke manier ook mogen gebruiken zonder u te betalen, u hiervan op de hoogte te brengen of u als eigenaar te erkennen;

3.9.8         Wanneer u berichten bekijkt, accepteert u dat wij niet de auteur zijn en dat alle meningen die worden geuit niet noodzakelijkerwijs onze meningen vertegenwoordigen;

3.9.9         Als u een bericht ziet dat u verwerpelijk vindt, laat het ons dan zo snel mogelijk weten en we zullen overwegen of het al of niet verwijderd moet worden.

3.10           We hebben het absolute recht om alle berichten op de Site te modereren en om elk bericht dat we niet willen, te verwijderen.

4                     Registratie en wachtwoordbeveiliging

4.1               Gebruik van het Dashboard vereist registratie en het aanmaken van een account. Bij het aanmaken en gebruiken van een Account moet de informatie die u gebruikt volledig, accuraat en waarheidsgetrouw zijn en zo nodig worden bijgewerkt.

4.2               U moet één account aanmaken om uw Dashboard (Account) te kunnen gebruiken en u mag niet meer dan één Account hebben. We kunnen elke tweede of verdere Account opschorten of beëindigen.

4.3               U mag uw Account met niemand anders delen.

4.4               Wij zijn niet verplicht om iemand toe te staan zich te registreren op het Dashboard of een Account aan te maken en wij mogen iedereen op elk moment de registratie weigeren, beëindigen of opschorten.

4.5               U bent er verantwoordelijk voor dat uw gebruikersnaam, wachtwoord en andere Accountgegevens veilig en vertrouwelijk worden bewaard, niet aan onbevoegden worden bekendgemaakt en correct worden gebruikt, inclusief het regelmatig wijzigen van wachtwoorden.

4.6               U dient Huboo onmiddellijk op de hoogte te brengen als er enige reden is om aan te nemen dat uw gebruikers-ID, wachtwoord, Accountgegevens bekend zijn of waarschijnlijk bekend zullen worden bij iemand die niet bevoegd is om deze te gebruiken of op een niet-toegestane manier worden of waarschijnlijk zullen worden gebruikt.

4.7               Als wij een reden hebben om aan te nemen dat er waarschijnlijk sprake is van een inbreuk op de beveiliging of misbruik van het Dashboard (of een ander deel van de Site) via uw Account of het gebruik van uw wachtwoord, kunnen wij u daarvan op de hoogte brengen en eisen dat u uw gebruikersnaam en/of wachtwoord wijzigt, of kunnen wij uw Account opschorten of beëindigen.

4.8               U moet zich afmelden wanneer u uw Account afsluit. Als u het open laat staan, kunnen andere mensen het gebruiken.

4.9               Alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt in het kader van het registratieproces worden verwerkt in overeenstemming met ons Privacybeleid dat beschikbaar is op https://www.huboo.com/privacy-policy/.

5                     Uw privacy en persoonlijke informatie

Uw privacy en persoonlijke informatie zijn belangrijk voor ons. Alle persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt , zal worden behandeld in overeenstemming met ons Privacybeleid dat beschikbaar is op https://www.huboo.com/privacy-policy/, waarin wordt uitgelegd welke persoonlijke informatie we van u verzamelen, hoe en waarom we dergelijke informatie verzamelen, opslaan, gebruiken en delen, wat uw rechten zijn met betrekking tot uw persoonlijke informatie en hoe u contact met ons en toezichthoudende instanties kunt opnemen in het geval u een vraag of klacht hebt over het gebruik van uw persoonlijke informatie. Als onze servicevoorwaarden op u van toepassing zijn, bevatten deze bepaalde verplichtingen inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn op onze verwerking van persoonsgegevens die wij namens u verwerken als gegevensverwerker, waarbij u de verwerkingsverantwoordelijke bent.

6                     Eigendom, gebruik en intellectuele eigendomsrechten

6.1               De intellectuele eigendomsrechten op de Site en op alle tekst, afbeeldingen, video, audio of andere multimedia-inhoud, software of andere informatie of materialen die worden ingediend op of toegankelijk zijn via de Site (Inhoud) en elke aanpassing of verbetering of upgrade of wijziging van de Site en/of Inhoud (al dan niet voor alle gebruikers of alleen voor u) zijn eigendom van ons en onze licentiegevers.

6.2               Wij en onze licentiegevers behouden al onze intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle auteursrechten, handelsmerken, domeinnamen, ontwerprechten, databaserechten, octrooien en alle andere intellectuele eigendomsrechten van welke aard ook), al dan niet geregistreerd waar ook ter wereld. Dit betekent bijvoorbeeld dat we er eigenaar van blijven en vrij zijn om ze naar eigen goeddunken te gebruiken.

6.3               Niets in deze Voorwaarden verleent u enige wettelijke rechten op de Site, de Inhoud ervan of enige verwante objectcode of broncode die wordt gebruikt in de Site of enig deel ervan, behalve voor zover noodzakelijk voor u om toegang te krijgen tot de Site. U stemt ermee in geen kennisgevingen op de Site of de Inhoud (met inbegrip van kennisgevingen van intellectuele eigendom) aan te passen, te proberen te omzeilen of te verwijderen, en in het bijzonder niet wat betreft digitale rechten of andere beveiligingstechnologieën die op de Site of de Inhoud zijn ingebed of opgenomen.

6.4               Handelsmerken: Huboo is ons geregistreerd handelsmerk. Andere handelsmerken en handelsnamen kunnen ook worden gebruikt op de Site of in de Inhoud. Het gebruik door u van een handelsmerk op de Site of in de Inhoud is ten strengste verboden, tenzij u onze voorafgaande schriftelijke toestemming hebt.

7                     Informatie indienen op de Site

7.1               Hoewel we er proberen voor te zorgen dat de Site veilig is, controleren we niet actief of informatie die via de Site aan ons wordt verstrekt vertrouwelijk, commercieel gevoelig of waardevol is. Als informatie op uw Dashboard vertrouwelijk is, zijn onze Servicevoorwaarden van toepassing. Wij beloven niet dat de Site voldoet aan specifieke of strengere eisen op het gebied van cyberbeveiliging waaraan u mogelijk bent onderworpen.

8                     Nauwkeurigheid van informatie en beschikbaarheid van de Site

8.1               We proberen ervoor te zorgen dat de Site accuraat, foutloos, up-to-date is en geen bugs bevat, maar we kunnen niet beloven dat dit zo zal zijn. Bovendien kunnen we niet beloven dat de Site adequaat of geschikt zal zijn voor eender welk doel of zal voldoen aan uw specifieke eisen. Elk vertrouwen dat u stelt in de informatie op de Site is opuw eigen risico.

8.2               Wij kunnen de toegang tot of de werking van de Site op elk moment opschorten of beëindigen als wij dat geschikt achten.

8.3               Alle Inhoud is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en om u te informeren over ons en onze producten en nieuws, functies, diensten en andere websites die interessant kunnen zijn, maar is niet afgestemd op uw specifieke behoeften of omstandigheden. Dit vormt geen technisch, financieel of juridisch advies of enige andere vorm van advies en er mag voor geen enkel doel op worden vertrouwd. U moet altijd uw eigen onafhankelijke oordeel gebruiken bij het gebruik van onze Site en de Inhoud ervan.

8.4               Hoewel we proberen ervoor te zorgen dat de Site beschikbaar is voor uw gebruik, beloven we niet dat de Site te allen tijde beschikbaar zal zijn of dat uw gebruik van de Site ononderbroken zal zijn.

9                     Hyperlinks en sites van derden

De Site kan hyperlinks of verwijzingen bevatten naar andere advertenties en websites van derden dan de Site. Dergelijke hyperlinks of verwijzingen worden uitsluitend voor uw comfort aangeboden. Wij hebben geen controle over advertenties of websites van derden en aanvaarden geen wettelijke verantwoordelijkheid voor de inhoud, het materiaal of de informatie op deze websites. De weergave van een hyperlink en verwijzing naar een advertentie of website van een derde betekent niet dat wij de website, producten of diensten van die derde onderschrijven. Uw gebruik van een site van een derde partij valt mogelijk onder de voorwaarden en bepalingen van die site van die derde partij en is op uw eigen risico.

10                 Onze verantwoordelijkheid tegenover u

10.1           Als we deze Voorwaarden schenden of nalatig zijn, zijn we jegens u aansprakelijk voor voorzienbaar verlies of schade die u als gevolg daarvan lijdt. Met ‘voorzienbaar’ bedoelen we dat het op het moment dat deze Voorwaarden werden opgesteld ofwel duidelijk was dat een dergelijk verlies of een dergelijke schade zou optreden, ofwel dat u en wij beiden wisten dat dit redelijkerwijs zou kunnen optreden, als gevolg van iets wat wij deden (of nalieten te doen).

10.2           Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor verlies of schade die niet te voorzien was, verlies of schade die niet is veroorzaakt door onze inbreuk of nalatigheid, of enig zakelijk verlies of schade van welke aard ook.

10.3           Niets in deze voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid, aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, of enige andere aansprakelijkheid die de wet ons niet toestaat uit te sluiten of te beperken.

11                 Gebeurtenissen buiten onze controle

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u als wij niet voldoen aan deze Voorwaarden door omstandigheden buiten onze redelijke controle.

12                 Geen rechten van derden

Niemand anders dan wij of u heeft het recht om deze Voorwaarden af te dwingen.

13                 Variatie

13.1           Wijzigingen in deze Voorwaarden zijn niet geldig en hebben geen effect, tenzij schriftelijk door ons overeengekomen of aangebracht in overeenstemming met deze clausule 13.

13.2           We behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Onze bijgwerkte Voorwaarden zullen worden weergegeven op de Site en door de Site na dergelijke wijzigingen te blijven gebruiken en openen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan elke door ons. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te controleren op dergelijke variaties.

14                 Klachten

14.1           We proberen eventuele geschillen snel en efficiënt met u op te lossen. Als u ontevreden bent over ons, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via de contactgegevens bovenaan deze pagina.

14.2           De wetten van Engeland en Wales zijn van toepassing op deze Voorwaarden, hoewel als u elders woont, u het voordeel behoudt van alle verplichte bescherming die u door de wetten van dat land krijgt.

14.3           Eventuele geschillen vallen onder de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales. Dit betekent dat u kunt kiezen of u een vordering wilt instellen bij de rechtbanken van Engeland en Wales of bij de rechtbanken van een ander deel van het Verenigd Koninkrijk waar u woont.